Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier

Arbetsmarknadens parter bjöds in för att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsministern Åsa Regnér för att bland annat diskutera hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas genom arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér.Ylva Johansson och Åsa Regner bjöd in till en viktig diskussion om hur vi kan agera för att sätta stopp för sexuella trakasserier i arbetslivet. Diskussionen utgick från några frågeställningar, till exempel:

  • Finns de verktyg som behövs i arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen? Svaret var från alla ett enigt ja, vi har det regelverk vi behöver.
  • Hur kan arbetsmarknadens parter agera för att förändra situationen? Vi var överens om att vi enskilt och tillsammans ska fortsätta och förstärka det arbete som vi redan gör.

Arbetsmarknadens parter träffade arbetsmarknadsministern och jämställdhetsministern för att bland annat diskutera #metoo.

Deltagarna var rörande eniga om att sexuella trakasserier är oacceptabelt. Vid mötet berättade såväl Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket, om sina uppdrag och det stöd de kan utgöra för arbetsgivarna men också den tillsyn och uppföljning de ser som angelägna.

Dialogen utmynnade tydligt i att uppropen berör hela samhället och att centrala parter har ett oerhört stort ansvar i det fortsatta arbetet för att #metoo inte ska stanna av utan utgöra en bestående förändring.

- En slutsats av dialogen med ministrarna är att Metoo flyttat fokus från individperspektivet till att kraftsamla kring det förebyggande arbetet. Både på arbetsplatserna och i hela samhället, säger Eva Liedström Adler generaldirektör på Arbetsgivarverket.