Ny rapport identifierar framgångsfaktorer när statliga myndigheter ska driva innovation

Att hela organisationen engageras, att innovation drivs i samverkan och att förändringar påverkar både internt och externt. Det är några av framgångsfaktorerna för innovation som identifieras i en ny rapport beställd av Vinnova. Rapporten diskuterades under måndagen i Almedalen av bland andra Arbetsgivarverket.

- Digitalisering kan handla om enstaka tjänster men ska vi lyckas med digital transformation måste förändringarna påverka inte bara den externa leveransen utan hela den interna organisationen, sa Roger Lundegård, konsult och en av författarna till rapporten Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter.

Rapporten är beställd av den statliga myndigheten Vinnova som har till uppgift att främja innovation. Den är författad av konsultbolaget Implement och av forskarna Sofia Ritzen och Susanne Nilsson på KTH. Rapporten som presenterades i Almedalen diskuterades av en stor panel bestående av bland annat generaldirektörer och innovations- och forskningsansvariga vid flera statliga myndigheter.

Från vänster Anders Stålsby, förhandlare och projektledare Arbetsgivarverket, Ann Grivas, generaldirektör Luftfartsverket, Anna Eriksson,CIO och utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac.

Delar av panelen. Från vänster Anders Stålsby, förhandlare och projektledare Arbetsgivarverket, Ann Grivas, generaldirektör Luftfartsverket, Anna Eriksson,CIO och utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac.

Anders Stålsby, projektledare för Arbetsgivarverkets projekt Innovation och arbetsgivarpolitik, pekade på att det fanns en tydlig koppling mellan arbetsgivarpolitikens utformning och förmågan till innovation.

- Arbetsgivarpolitiken är en central del av ledarskapet och vi behöver ha ledare som kan stimulera till förändring för att lyckas med innovation, sa Anders Stålsby.

Av de 112 undersökta myndigheter menade 55 procent att de hade lyckats väl med sitt innovationsarbete. Bland annat diskuterade panelen vilka faktorer som kan ligga bakom att övriga 45 procent av myndigheterna inte ansåg att arbetet varit framgångsrikt. En av frågeställningarna var om myndigheter som inte verkar på en konkurrensutsatt marknad har svårare att driva innovation.

Anders Stålsby menade att det kunde vara så men att det också kan handla om en försiktighet och rädsla att göra fel när det är skattebetalarnas pengar som hanteras. Oavsett detta har alla myndigheter ett tydligt utvecklingsuppdrag enligt myndighetsförordningen, framhöll han.

En allmän samsyn i panelen var att myndigheterna inte skulle låta sig styras av en sådan eventuell rädsla. Att inte våga satsa på förändring och utvecklingen kan bli avsevärt dyrare en enstaka misstag, menade flera av deltagarna.

Läs rapporten

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter - vad utmärker dem som lyckas?