Ministerdialog om tillit och friskare arbetsplatser

Socialminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi deltog den 3 oktober vid ett lunchseminarium för myndighetschefer i ett samtal om hur statliga arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser och om tillit som nödvändigt verktyg för staten som arbetsgivare.

När Arbetsgivarverket och Försäkringskassan arrangerade det tredje och avslutande lunchseminariet om hur sjukfrånvaron i staten ska minska och hur statliga arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser, deltog både socialminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi samt närmare 50 myndighetschefer under ledning av moderator Caroline Olgart Höglund från Försäkringskassan.  

Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, inledde med att säga att arbetsgivare har stor potential att arbeta för att förebygga sjukskrivningar och att även hälso- och sjukvård har en viktig roll. Hon sade att Försäkringskassan kan arbeta mer med att sätta större press på hälso- och sjukvården när det gäller synen på sjukskrivningar eftersom det är viktigt att de sker med eftertanke. 

Civilminister Ardalan Shekarabi sade att en grundförutsättning för en statsförvaltning i världsklass är att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det förutsätter arbetsplatser med medarbetare som trivs och mår bra på jobbet och som är delaktiga i verksamheten. För att nå dit behöver ledarskap, styrning och kontroll utvecklas och kraven på administration behöver minska.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt. På senare år har kraven på kontroll ökat och därmed också den administrativa bördan, vilket har påverkat medarbetarnas handlingsutrymme. Styrningen bör istället utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkeskunskap ska bli mer vägledande. Det handlar om att låta proffsen vara proffs, sade Ardalan Shekarabi.

Socialminister Annika Strandhäll ansåg att staten ska vara ett föredöme vad gäller friskare arbetsplatser. Hon sade att det är glädjande att sjukpenningtalet nu viker nedåt, men poängterar samtidigt att det framför allt beror på att Försäkringskassan skärpt upp sin handläggning, och att det fortfarande finns mycket att göra ute i verksamheterna. En viktig parameter är att skapa en organisation för arbetsmiljöarbetet där man som arbetsgivare kan sätta in åtgärder om medarbetare visar tecken på ohälsa. Inom kort kommer rehabiliteringskordinatorer att tillsättas inom vården i hela landet som kommer att fungera som ett stöd för den som är sjukskriven och som även ska avlasta läkare i kontakterna med exempelvis arbetsgivaren.

Moderatorn frågade ministrarna hur de anser att tillitsreformen och målet att minska sjukfrånvaron hänger ihop.
– I en verksamhet där medarbetarna inte förstår varför man gör på ett visst sätt minskar förtroendet för verksamheten. Det måste vara begripligt varför vissa saker följs upp. Om medarbetarna inte känner att man litar på deras kompetens om vad som kan ge en långsiktigt kvalitativ verksamhet så leder det till sämre arbetsmiljö och ohälsa. Delaktighet är en friskfaktor, sade Annika Strandhäll.

Ardalan Shekarabi betonade att det är medarbetarna som är kapitalet i de statliga verksamheterna. Om medarbetarna inte mår bra kommer det att innebära stora ekonomiska förluster i verksamheten. På frågan om hur statlig sektor kan bli ett föredöme när det gäller friska arbetsplatser och vad som krävs för att vi ska lyckas svarade ministrarna enigt att ett närvarande ledarskap, som bland annat innebär att man tidigt kan identifiera eventuella risker och sätta in rätt insatser är mycket viktigt. En annan framgångsfaktor är att medarbetare ska ha möjlighet att påverka sitt arbete.

– Från regeringens sida har vi börjat med att minska detaljkontrollen i regleringsbreven genom att ta bort sådan kontroll som vi inte anser är nödvändig. Vi har också påbörjat gemensamma myndighetsdialoger kring detta, svarade Ardalan Shekarabi.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler avslutade seminariet och seminarieserien med att uppmana alla att fortsätta arbeta aktivt med detta på hemmaplan och inte slå sig till ro. Det är viktigt att alla går hem till sin verksamhet och funderar över ”Vad kan jag göra inom ramen för mitt ledarskap?” Det är ofta de små stegen som är avgörande - att kunna vara tydlig och närvarande för sina medarbetare.