Löneskillnader minskar och individanpassade villkor ökar

Antalet anställningar inom det statliga avtalsområdet fortsätter att öka och uppgår nu till 261 300 anställda. En majoritet av de statsanställda är kvinnor och har så varit sedan 2010. Löneutvecklingen under perioden september 2015 till september 2016 uppgår för kollektivet till 2,6 procent, med hänsyn tagen till lönerevisionsperiodernas olika längder.

- Löneutvecklingen för 2016, som återspeglar det tredje året av RALS 2013-2016 och den årliga lönerevisionen för motsvarande period i Saco-S tillsvidareavtal (RALS 2010-T), ligger i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet, säger Youn Hee Pernling Frödin utredare.

Kvinnor har högre löneutveckling än män

Regeringen följer upp hur löneskillnaden mellan kvinnor och män utvecklas. Denna löneskillnad har inom det statliga avtalsområdet mer än halverats sedan 2000. Under denna statistikperiod är det främst kvinnliga chefer som har en relativt hög löneutveckling. Minskningen kan också förklaras av att kvinnors löneökningar under en längre period varit större än mäns, speciellt inom vissa grupper av lika arbeten där män generellt haft en högre lön än kvinnor.

Bild på utredarna Malin Sundeby och Youn Hee Pernling Frödin

Individanpassade villkor ökar

I arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla arbetstagare är möjligheten att individanpassa villkor i form av enskilda överenskommelser ett verktyg. Antalet enskilda överenskommelser är drygt 5 200 och har ökat det senaste året. Detta beror framförallt på borttagande av möjlighet till att dra av privat pensionssparande i deklarationen. Vid mättillfället i september 2016 var det nästan 1 000 fler enskilda överenskommelser än vid samma tidpunkt 2015.

- Unikt för staten är att det är jämn könsfördelningen, lika många kvinnor som män tecknar enskilda överenskommelser. En intressant aspekt är att män och kvinnor tecknar olika typer av överenskommelser. Män väljer i större utsträckning att byta semesterdagar mot högre lön, medan kvinnor väljer det motsatta. Det är även större andel män som växlar lön mot framtida pension, säger Malin Sundeby utredare.