Keolis fick besök av Rådet för integration i arbetslivet

Hur företaget arbetar med kompetensförsörjning och integration stod i fokus när Rådet för integration i arbetslivet (Ria) besökte Keolis, ett av Sveriges ledande kollektivtrafikbolag. Arbetsplatsbesöket ägde rum tisdagen 16 maj 2017 på initiativ av Svenskt näringsliv.

Rias mål är att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Som ledande i sina organisationer möter Ria ofta beslutsfattare och kan uppmärksamma dem på strukturer som behöver förändras.

– Keolis arbete med att möta resenärerna varje dag är strukturerat, öppet och väl genomtänkt. Besöket har gett oss praktiska exempel på vilka hinder företaget mött i sin rekryteringsprocess som vi i Ria har nytta av när vi träffar beslutsfattare, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och ordförande i Ria just nu. Keolis önskar en mer jämställd förarkår. För att nå dit behöver Arbetsförmedlingen tidigt marknadsföra bussföraryrket för fler kvinnor.

Ria beösker Keolis. Gruppbild på de deltagarna.

Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO, Vesna Jovic, vd för SKL, Cecilia Jerneheim, HR- och kommunikationsdirektör i Keolis och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Besöket gav viktig kunskap om hur ett företag arbetar långsiktigt för att hitta nya vägar inom kompetensförsörjningen. För Keolis har ett sådant sätt varit deras nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Genom att tidigt i processen vara med och leta efter den kompetens som bolaget söker har samarbetet lett till att alla som klarat den skräddarsydda utbildningsinsatsen fått arbete som bussförare.

För att stötta företagsvärderingen ”Vi tar ansvar och respekterar varandra”, har Keolis tagit fram flera instrument. Ett exempel är en populär digital språkutbildning som utnyttjar tv-spelens tävlingsmoment för att sporra deltagarna. Ett annat verktyg är en workshop för chefer och ledare ”Våga se, lyssna och agera” för att bidra till en bra ton i samtalen på arbetsplatsen. Ett tredje verktyg som Keolis tagit fram för att öka förståelsen för att olikheter och mångkulturell kompetens är värdefullt för verksamheten är ”Mångfaldsspelet” där vardagsupplevelser diskuteras och matchas med kunskap om diskrimineringslagen för att tillsammans hitta bra sätt att agera.

Rådet för integration i arbetslivet (Ria)

  • Rådet för integration i arbetslivet består av ledande företrädare för arbetsmarknadens centrala organisationer Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting samt TCO.
  • Ria har bildats för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.
  • Ria är ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan våra organisationer.