Ledarskap och medarbetarskap nyckelfaktorer för hälsosamma arbetsplatser

Hur kan vi öka hälsan och minska sjukfrånvaron i statlig verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna för hälsosamma organisationer? De frågorna stod i fokus på Arbetsgivarverkets och Försäkringskassans gemensamma seminarium den 5 december.

Myndighetschefer och andra inbjudna statliga chefer hälsades välkomna av Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler med budskapet att vi som arbetsgivare behöver bli mer möjlighetsorienterade i hur vi ser på de ökade sjukskrivningarna. 
—Förhoppningsvis kommer de goda exempel som presenteras här under dagen att ge oss fortsatt inspiration att jobba för ett friskare arbetsliv, sade hon.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsministerSocialförsäkringsministern Annika Strandhäll berättade om regeringens arbete med att följa upp de avsiktsförklaringar som parterna tidigare under hösten har lämnat till regeringen och de löpande avstämningsmöten som hålls med arbetsmarknadens parter.
— Regeringen kommer fortsatt att arbeta med olika åtgärder för att komma till rätta med de höga sjukskrivningstalen, sade Annika Strandhäll.

Seminariet kombinerade en föreläsning av Eva Vingård, läkare och professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet med exempel på hur olika myndigheter arbetar med frågan i praktiken i sina organisationer.

Genom sin forskning har Eva Vingård studerat vad vi mår bra av på arbetsplatsen och så kallade friskfaktorer. En sådan viktig faktor är ett närvarande ledarskap som bygger på att chefen upplever sig ha stöd och befogenheter i sitt ledarskap. Även storleken på arbetsgruppen spelar roll för att underlätta en nära dialog mellan chef och medarbetare. 
— Chefen måste också vara närvarande i verksamheten, men många chefer har idag en tung arbetsbörda och därför är det inte bara att lägga till nya arbetsuppgifter på chefen. Istället krävs ett utvecklat medarbetarskap som bygger på att medarbetaren själv tar ett betydligt större eget ansvar för sitt arbete, sade hon.

Bild på deltagarna som lyssnar på föreläsningen.I sin forskning har Eva Vingård bland annat fokuserat på betydelsen av socialt stöd, respekt för individen och det egna inflytandet över arbetssituationen.
—Det är inte en slump att vissa organisationer är mer hälsosamma än andra, det ligger ett hårt arbete bakom varje organisation med låg sjukfrånvaro. Jag brukar säga att arbetsgivaren har huvudrollen i sjukskrivningsprocessen eftersom mycket kan göras bara genom att chefen kontaktar medarbetaren redan efter en kortare sjukskrivning istället för efter sex sjukskrivningstillfällen, sade hon.

Efter en kortare paus hade det blivit dags att lyssna till hur tre olika myndigheter arbetar för att uppnå mer hälsosamma organisationer.

— Vi hade tidigare, precis som många andra organisationer, problem med höga sjukskrivningstal och beslutade oss för att aktivt arbeta med frågan, sade Joakim Stymne, generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk, SPV och tillade:
—Trots att vi redan hade ett väl utvecklat arbete för rehabilitering ökade antalet sjukskrivningar stadigt och nya medarbetare blev sjuka. Därför bjöd vi in Eva Vingård  till ett antal workshops under 2015 som tillsammans med ledningen påbörjade arbetet för en friskare arbetsplats.

Initiativet ledde till att ledar- och medarbetarskapet inom SPV började diskuteras utifrån nya perspektiv och en insikt i att organisationskulturen behövde förändras från en lydnads- till en ansvarskultur. Parallellt inleddes också ett samarbete med en ny företagshälsovård som skulle arbeta förebyggande.

IBild på Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen och Camilla Holma, HR-strateg.nom Arbetsförmedlingen pågår ett liknade arbete som handlar om att förändra både struktur och kultur. Förnyelseresan har pågått under drygt två år under ledning av generaldirektör Mikael Sjöberg. Det innebär i korthet att alla chefer tränas in i den nya ledningsfilosofin genom den så kallade vattentrappan där kunskap överförs från en ledningsgrupp till en annan genom hela organisationen och på så sätt påverkar ledarskapet hela organisationen.

—Det här är ett arbete som görs med stor uppslutning från våra medarbetare och de fackliga organisationerna. Arbetet bygger på en egen ledningsfilosofi och en värdegrund som är framtagen tillsammans med medarbetarna. Men förändring tar tid i en så stor organisation som vår, påpekade Mikael Sjöberg.

—Vi har nu kunnat skönja en stabilisering av sjuktalen sedan i våras vilket troligen är ett resultat av det intensiva arbete som har pågått sedan årsskiftet med att bryta den tidigare uppåtgående trenden, sade Camilla Holma, HR-strateg inom Arbetsförmedlingen och som arbetar med utvecklingen av den nya organisationskulturen och den förnyelseresa som just nu pågår.

Bilden visar Maria Andén, HR-specialist och Lilie Åkervall Kärrman personalstrateg vid Skatteverket.Maria Andrén, HR-specialist och Lilie Åkervall Kärrman, personalstrateg vid Skatteverket berättade om satsningen på friskare arbetsplatser och gav exempel på hur fokus på det friska istället för det sjuka inneburit att södra regionen under lång tid har haft låg sjukfrånvaro. Deras arbete finns beskrivet i en rapport. De arbetar aktivt för att de anställda ska må bra på jobbet och inte hamna i en sjukskrivning. Till exempel har det på några arbetsställen inneburit att man som chef leder den löpande ärendehanteringen, så att graden av egenkontroll i arbetet ökar vilket forskning bekräftar är en framgångsfaktor för ökad hälsa.

— Ledningsgruppen beaktar idag hälsoaspekterna i samband med att beslut fattas och övriga chefer hjälps åt i större utsträckning för att jämna ut arbetstoppar, sade Maria.

Efter att ha lyssnat på exemplen sade Eva Vingård att det var glädjande att höra att det som forskningen har kommit fram till fungerar i verkligheten. Seminariet avslutades med att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler konstaterade att Sverige är relativt ensamma att ha en sjukfrånvaro som går upp och ner över tid.
— Det talar för att det är något annat än hälsan som är orsaken till ökningen och att det därmed finns goda möjligheter att få bukt med detta.

Friskfaktorer för en friskare arbetsplats

  •  Närvarande ledarskap
  • Tidiga insatser
  • Positiv inställning till kompetensutveckling
  • Bra kommunikation, feedback till medarbetarna och forum för alla att göra sin röst hörd
  • Chefen prioriterar arbetsuppgifterna när det är mycket att göra
  • Ett bra offensivt arbetsmiljöarbete