Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

Anställda i statlig sektor upplever i högre grad än anställda på hela arbetsmarknaden att deras arbeten är mycket meningsfulla och omväxlande. Andelen som upplevt att de blivit utsatta för våld eller hot om våld har samtidigt ökat, det visar rapporten "Arbetsmiljön i statlig sektor 2015".

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2016

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2016

I detta Arbetsgivarverket informerar sammanfattas några resultat från rapporten "Arbetsmiljön i statlig sektor 2015", vilken bygger på jämförelser och analyser av Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning för hela arbetsmarknaden 2015.

Resultaten visar att de statsanställda på flera av de områden som undersökts upplever sin arbetssituation mer positiv än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. Statligt anställda upplever i högre grad att de har ett omväxlande, obundet och meningsfullt arbete. En större andel statligt anställda anser att de har ett i hög grad intressant och stimulerande arbete i jämförelse med arbetsmarknaden totalt sett.

Signifikant större andel av de statligt anställda svarar att det är tydligt vem som har arbetsmiljöansvaret samt att det pågår systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Andelen som anser att arbetsmiljöbrister alltid eller för det mesta åtgärdas är högre i staten än andelen på hela arbetsmarknaden.

Sifferunderlaget har samlats in av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Sedan 1989 omfattar undersökningen numera cirka 130 frågor inom olika områden. Arbetsgivarverkets rapport "Arbetsmiljön i statlig sektor år 2015" finns på Arbetsgivarverkets hemsida.

Statsanställda har meningsfulla och intressanta arbeten

Av figuren nedan framgår att anställda i staten sammantaget upplever sitt arbete positivt i något större utsträckning än arbetstagare i allmänhet. På 11 frågor av 24 skiljer sig statsanställdas svar på ett positivt sätt statistiskt signifikant från svaren från samtliga sysselsatta. En större andel statsanställda än totalt sett på arbetsmarknaden upplever exempelvis att de har ett meningsfullt och omväxlande arbete med arbetstider som de är nöjda med.

Figur 1 Upplevelser av den egna arbetssituationen år 2015, procent
Upplevelser av arbetet (instämmer helt eller delvis)

Figur 1 Upplevelser av den egna arbetssituationen år 2015, procent

Vissa frågor i undersökningen tyder emellertid på en proportionellt högre arbetsbelastning för främst statsanställda kvinnor i förhållande till den övriga arbetsmarknaden. Fler kvinnor än män, som är anställda i staten, upplever att de har en i hög grad stor arbetsbelastning.

Tabell 1 Andel som upplever att de har stor arbetsbelastning - uppdelat kön år 2015, procent

Tabell 1 Andel som upplever att de har stor arbetsbelastning - uppdelat kön år 2015, procent

Statsanställda har krävande arbeten med stort eget inflytande

De statsanställda (68 procent) anser i betydligt högre utsträckning än samtliga sysselsatta (51 procent) att minst halva arbetstiden går åt till att lösa krävande problem.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att beakta de anställdas möjligheter att planera det egna arbetet och möjlighet att styra förläggning av arbetstid, vilket utgör faktorer som medför en positiv påverkan på hälsan enligt stressforskning. Statsanställda kan i högre utsträckning än arbetsmarknaden totalt sett bestämma när och hur olika arbetsuppgifter ska utföras. De är i högre grad med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet.

En ny fråga i 2015 års undersökning är frågan om det finns tydliga mål i arbetet. Över hälften av de anställda på hela arbetsmarknaden upplever att det är tydligt vad arbetsgivaren förväntar sig att man ska uppnå i sitt arbete. I statlig sektor är andelen signifikant lägre. Däremot får statsanställda i lika stor utsträckning som anställda på hela arbetsmarknaden besked från chefen om vad som i första hand ska göras. De får också råd och stöd från chefer och arbetskamrater när arbetsuppgifterna är svåra.

Mer än hälften av statsanställda upplever att de har tillräckligt med tid att arbeta med huvudsysslan. Lite större andel av statsanställda män, 69 procent uppger att de får besked från chef/arbetsledare om vad som ska prioriteras jämfört med kvinnorna i statlig sektor, 60 procent.

Av figuren nedan framgår andel som upplever inflytande, stöd och stress av statligt anställda respektive samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden.

Figur 2 Inflytande, stress och stöd år 2015, procent
Andel bland statligt anställda respektive samtliga sysselsatta som upplever följande:

Figur 2 Inflytande, stress och stöd år 2015, procent

Statsanställda har större möjligheter att lära nytt och utvecklas

Sex av tio statsanställda, 62 procent, uppger att arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka. Detta är signifikant fler än de 47 procenten bland samtliga sysselsatta.

Enligt undersökningen kräver statliga arbeten generellt mer lärotid och introduktionsutbildning än övriga arbetsmarknaden. Andelen anställda i staten som fått utbildning på betald arbetstid under det senaste året är också högre än inom övriga arbetsmarknadssektorer.

Ökad utsatthet för hot och våld

Resultatet i arbetsmiljöundersökningen indikerar inte någon dramatisk förändring av antalet anställda som utsatts för hot eller hot om våld. Andelen som anger att de varit utsatta för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna totalt på arbetsmarknaden har emellertid ökat något under den period som frågan har funnits med i undersökningen.

Andelen bland anställda inom staten som uppger att de utsatts för hot och våld under de senaste 12 månaderna har varierat något under undersökningsåren. 2015 års undersökning med 22 procent är den högsta andelen sedan frågan ställdes första gången. Speciellt stor är ökningen för statligt anställda kvinnor från 12 procent år 2013 till 20 procent år 2015. Även bland de statligt anställda männen har en ökning skett från 22 procent år 2013 till 25 procent år 2015.

Figur 3 Andel som de senaste 12 månaderna har blivit utsatta för våld eller hot om våld 1999-2015, procent

Figur 3 Andel som de senaste 12 månaderna har blivit utsatta för våld eller hot om våld år 1999-2015, procent

Kritik upplevs som svårare att framföra

Under de två undersökningarna åren 2011 och 2013 har andelen arbetstagare ökat som instämmer i påståendet att det alltid/för det mesta är svårt att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållanden. Andelen som instämmer i påståendet är år 2015 den högsta sedan frågan första gången fanns med i undersökningen år 1999. Detta gäller för statligt anställda såväl som för anställda på arbetsmarknaden som helhet. År 2015 instämmer var fjärde statligt anställd i påståendet att det alltid/för det mesta är svårt att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållanden. Statligt anställda kvinnor upplever i högre grad att det är svårt att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållanden än statligt anställda män.

I rapporten "Arbetsmiljön i statlig sektor 2015" redovisas också ett antal nya frågor som bland annat handlar om diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt frågor om funktionsnedsättning.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet på Arbetsgivarverkets webbplats, se länk nedan.

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta arbetsmiljöexpert Tarja Nevala, e-post: tarja.nevala@arbetsgivarverket.se eller utredare Matti Särngren, e-post: matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.