Arbetsdomstolen avkunnar principiellt viktig dom om överklagande av statliga anställningar

Arbetsdomstolen, AD, har i dag meddelat en dom som är principiellt viktig på statens område. Målet rör det förhållandet att en anställning i staten är både civilrättsligt och förvaltningsrättsligt grundade och de två systemen är inte synkroniserade.

Bakgrunden i målet var att en myndighet beslutade att anställa arbetstagare A. Arbetstagaren påbörjade även anställningen. Anställningsbeslutet överklagades till Statens Överklagandenämnd av personen B. Statens Överklagandenämnd undanröjde myndighetens anställningsbeslut och ålade myndigheten att anställa person B i stället. Till följd av nämndens beslut avslutade myndigheten anställningen med A. Arbetstagare A:s fackliga organisation väckte talan i Arbetsdomstolen och gjorde gällande att myndighetens åtgärd att avsluta anställningen med A var att uppfatta som ett skiljande från anställningen i strid med Lagen om anställningsskydd, LAS.

Myndigheten som i Arbetsdomstolen företräddes av Arbetsgivarverket, menade att arbetsgivarens åtgärd att rätta sig efter beslutet från Statens Överklagandenämnd, var en konsekvens av den förvaltningsrättsliga reglering som innebär att statliga anställningsbeslut kan överklagas och även upphävas av en överinstans och att ett statligt anställningsbeslut inte blir giltigt innan det vinner laga kraft.

Den centrala frågeställningen i målet var huruvida anställningen upphör genom  nämndens beslut eller om skiljandet från anställningen ska prövas i enlighet med reglerna i LAS.

Bild på Carl Durling, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket (jpg).

Arbetsdomstolen fann att, i avsaknad av en författningsreglering, så skulle skiljandet prövas i enlighet med reglerna i LAS. Arbetsdomstolen fann vidare att beslutet från Statens Överklagandenämnd inte innebar att det förelåg saklig grund för uppsägning enligt LAS.

- Arbetsdomstolens dom innebär att beslutet från Statens Överklagandenämnd om undanröjande av den ursprungliga anställningen inte medför att arbetstagaren skiljs från anställningen. Den anställande myndigheten kan inte heller med stöd av nämndens beslut säga upp arbetstagaren, den ursprungligen anställde kvarstår därmed i anställningen, säger Carl Durling, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer säger i en kommentar att Arbetsgivarverket fortsätter att analysera domen men att utslaget innebär en stor osäkerhet för statsförvaltningens myndigheter i samband med anställningar. Karl Pfeifer menar att regeringen nu bör analysera konsekvenserna av de sinsemellan två motstridiga systemen som reglerar anställningar inom staten. 

Läs också Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2016

Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2016 nr 74 mellan Jusek och Staten genom Försäkringskassan prövat frågan om de arbetsrättsliga konsekvenserna för en anställning, när Statens Överklagandenämnd (SÖN) har undanröjt anställningsmyndighetens ursprungliga anställningsbeslut. AD har funnit att SÖN:s beslut inte innebär att anställningen upphör och att beslutet i sig inte heller innebär att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Domen har stor principiell betydelse för den statliga sektorn.