Konstruktiva förslag om att göra försäkringssystemen mer samspelta

Arbetsgivarverket välkomnar i sitt remissvar det fokus som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har på åtgärder för återgång i arbete. Arbetsgivarverket ställer sig däremot kritiskt till att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

I sitt slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) lämnade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i mars i år förslag både på konkreta förändringar och inriktning för ett fortsatt reformarbete i sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringen. Kommittén har prioriterat att försöka åstadkomma en bred politisk samsyn kring åtgärder för att förbättra möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.

Arbetsgivarverket är nu färdig med sitt remissarbete och har i dagarna lämnat sitt yttrande till socialdepartementet. Arbetsgivarverket anser att det sammantaget finns flera förslag i slutbetänkandet som på ett positivt sätt bör kunna bidra till att göra de allmänna försäkringssystemen mer samspelta, förutsägbara och transparenta, som till exempel förslaget om e-inkomst och gemensamt inkomstbegrepp.

– Vi tror att förslaget om e-inkomst som baseras på kontant utbetald lön och det gemensamma inkomstbegreppet gör det lättare för den enskilde att skapa sig en uppfattning om vilken ersättning som kan betalas ut via de allmänna försäkringarna. När uppgifter samlas in av en och samma myndighet för att användas i social- och arbetslöshetsförsäkringen bör också tillförlitligheten öka och i förlängningen underlättas också förhoppningsvis administrationen för arbetsgivaren, säger Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, i en kommentar.

Arbetsgivarverket ser även positivt på kommitténs utgångspunkt att utveckla åtgärder för att stödja arbetslinjen genom återgång i arbete vid arbetsoförmåga. Arbetsgivarverket bedömer att det finns ett antal förslag i betänkandet som bör kunna leda i denna riktning, som exempelvis att ge hälso- och sjukvården samt Arbetsförmedlingen ett större ansvar för samverkan med andra parter i sjukskrivningsprocessen.

– Vi anser att det är bra med ett tätare samarbete mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen och en utvecklad samverkan med landstingen. Vi ser samtidigt att det finns en risk att bristen på kontinuitet när det gäller sjukskrivande läkare kan dämpa de positiva effekter som förslaget om samverkan är tänkt att ge, säger Hanna Larsson

Samtidigt konstaterar Arbetsgivarverket att det i utredningen finns resonemang och förslag som riskerar att motverka en tidig återgång i arbete, som till exempel övervägandet att på sikt avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och förslaget om ett återinförande av 100-dagarsregeln i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsgivarverket anser även att det är svårt att överblicka hur de olika förslagen skulle komma att påverka arbetsgivares administrativa börda och kostnad för exempelvis nödvändiga ändringar av de administrativa systemen och utbildning av personal kring de nya reglerna.

Det finns även förslag i slutbetänkandet som Arbetsgivarverket anser skulle behöva utredas ytterligare, som exempelvis förslaget om en mer flexibel sjukpenning med fler steg i ersättningsnivåerna, så länge som Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan mot individens vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. Kommittén bedömer att en ökad flexibilitet i sjukpenningen skulle kunna underlätta en stegvis återgång i arbete för vissa sjukskrivna.

– Även om tanken med förslaget är god, riskerar den konstruktion som kommittén föreslår att bli oförutsägbar och administrativt krånglig. Det är därför viktigt att det sker ett fortsatt arbete med att utveckla förslaget, inte minst ur ett förenklingsperspektiv, säger Hanna Larsson.

Arbetsgivarverket kan konstatera att kommittén inte lägger några genomgripande förslag på arbetslöshetsförsäkringens område i sitt slutbetänkande. Långsiktiga spelregler inom arbetslöshetsförsäkringen har en stor betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsgivarverket anser det viktigt att det kring möjliga framtida förändringar finns en bred politiskt uppslutning som säkrar sådan långsiktighet.

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (öppnas i nytt fönster)

Arbetsgivarverkets remissvar (PDF-dokument, 7,9 MB)