Arbetsgivarverket välkomnar vårbudgetens utbildningssatsningar

Arbetsgivarverket välkomnar de breda utbildningssatsningar på lågstadiet, vuxenutbildning och högskola som finns i vårändringsbudgeten. Arbetsgivarverket är däremot kritisk till att ingrepp i pris- och löneomräkningen används som metod för besparingar på statlig verksamhet.

De försämrade resultaten i PISA-undersökningarna, matchningsproblematiken med en ökad polarisering i utbildningsnivåer och svårigheter för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens trots en hög arbetslöshet, måste brytas. De utbildningssatsningar som presenteras är därför riktiga anser Arbetsgivarverket. Vi tycker också att det är bra att regeringen föreslår en ökad satsning på etablering av nyanlända där validering och resurser till svenska för invandrare förstärks.

För de statliga myndigheternas ramanslag slås också fast att uppskrivningen i pris- och löneomräkningen för anslagsår 2016 blir 1,47 procent för en genomsnittlig myndighet. Utöver det produktivitets- och effektivitetsavdrag som redan finns i modellen ska uppskrivningen dessutom minskas med 25 procent år 2016. Förslaget är inte nytt och Arbetsgivarverket har tidigare kritiserat dessa ingrepp.

– Kritiken kvarstår. Pris-och löneomräkningen har fungerat mycket väl och att det skruvas i systemet som metod för besparingar riskerar att destabilisera hela modellen. Sparbetingen kommer också sätta press på många statliga verksamheter, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson i en kommentar.

Av vårpropositionens prognos så framgår att tillväxten förväntas öka något men att arbetslösheten riskerar att bli fortsatt hög och inflationen fortsatt låg.

– Regeringen presenterar visserligen en del finanspolitiska stimulanser, men med tanke på att penningpolitiken inte längre kan användas för att stimulera efterfrågan i samma utsträckning som tidigare, så kunde de finanspolitiska satsningarna varit större. Ett ökat järnvägsunderhåll och ambitionerna att öka bostadsbyggandet är åtminstone ett steg i rätt riktning, säger Roger Vilhelmsson, chefekonom på Arbetsgivarverket.

När de gäller förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen finns enligt Arbetsgivarverket både vinningar och en problematik. Ett högre tak i a-kassan leder sannolikt till en bättre matchning, högre produktivitet och en högre rörlighet på arbetsmarknaden. Å andra sidan tyder det mesta på att en ökning av taket och grundbeloppet leder till en sämre sökintensitet och längre arbetslöshetstider. Det gör det också ännu viktigare att systemen med kontroll och sanktioner nu verkligen efterföljs. Arbetsgivarverket vill också betona att avtrappningen i ersättningen är avgörande och det är därför viktigt att höjningen sker på ett sätt som inte äventyrar en snabb nedtrappning i ersättningen.

Trots att ett slopande av nedsättningen av socialavgifter för unga slår hårt mot branscher och verksamheter med många unga så är Arbetsgivarverket generellt sett positiv till ett sådant förslag. Erfarenheterna visar att en generell sänkning av socialavgifterna för unga har en dålig precision och inte är kostnadseffektiv. Arbetsgivarverket anser att ett stöd med större precision riktat till de ungdomar som har störst behov av stöd är att föredra.

I vårpropositionen lyfter regeringen även fram att den statliga och landstingskommunala organisationen på regional nivå behöver utvecklas. Regeringen avser därför utse förhandlingspersoner som får till uppgift att tillsammans med berörda parter skapa nya regioner i Sverige. Senast i december 2017 bör beslut fattas om ändrad landstingsindelning för att en eller flera regioner ska kunna bildas den 1 januari 2019.

Regeringen skriver också att den har ambitioner att enligt dansk modell göra så kallade verksamhetsgenomlysningar av den statliga verksamheten i syfte att effektivisera verksamheten ytterligare. Det framgår dock inte särskilt tydligt om regeringen med detta menar att Finansdepartementet ska ta över den översyn som tidigare enligt en mycket lång tradition varit myndigheternas delegerade ansvar och en del av den svenska förvaltningsmodellen. Vill regeringen göra avsteg från denna? Arbetsgivarverket hoppas att så inte är fallet.