Ändrade sociala avgivter för unga från och med 1 maj 2015

Riksdagen har den 25 mars beslutat att nya sänkta nivåer för ungas socialavgifter ska gälla från och med 1 maj 2015. Samtidigt har regeringen aviserat att vårändringsbudgeten den 15 april innebär att de nedsatta socialavgifterna för unga ska fasas ut.

I enlighet med allianspartiernas budgetmotion för 2015, skulle regeringen återkomma till riksdagen med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar. Detta har resulterat i en proposition från regeringen vilken röstades igenom av riksdagen den 25 mars. Allt tyder på att sänkningen blir temporär då regeringen kort därefter aviserade att vårändringsbudgeten för 2015 kommer att innehålla förslag som innebär att nedsättningen av sociala avgifter för unga slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt.

Med anledning av detta har Arbetsgivarverket kompletterat PM:en Avgifter och skatter 2015, i enlighet med ändringarna av sociala avgifter för unga. Avgifter och skatter är en bilaga till Arbetsgivarverket informerar nr 14 år 2014. I övriga delar är innehållet oförändrat jämfört med tidigare.

De förändrade reglerna som börjar gälla från den 1 maj 2015 innebär i korthet följande:

För en anställd som vid årets början ännu inte fyllt 23 år, alltså som år 2015 är född 1992 eller senare, betalar arbetsgivaren från och med 1 maj 2015 enbart ålderspensionsavgift, 10,21 procent på utbetald lön.

För anställda som vid årets början fyllt 23 men inte 25 år, och alltså är född 1991 eller 1990 år 2015, innebär beslutet inga förändringar, arbetsgivaravgiften är fortfarande 15,49 procent.

För anställda som fyllt 25 år vid årets början (född 1989 eller tidigare) skall från 1 maj 2015 full arbetsgivaravgift, 31,42 procent, betalas.

Det nya beslutet innebär alltså en sänkning för de yngsta arbetstagarna och en höjning för de som redan fyllt 25 år.

Enligt den nedtrappning regeringen aviserat i vårändringsbudgeten 2015 kommer nedsättningen av de sociala avgifterna för unga att slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt. Detta under förutsättning att förslagen i dessa avseenden beslutas av riksdagen.

Avgifter och skatter 2015 (PDF-dokument, 70 kB)

Mer information

För ytterligare information om innehållet i "Avgifter och skatter 2015", kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post: matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, eller utredare Anna Lundgren, tel. 08-700 13 64, e-post: anna.lundgren@arbetsgivarverket.se.