Positivt med stimulanser av ekonomin för att minska arbetslösheten

Arbetsgivarverket är positivt till de stimulanser av ekonomin som föreslås i budgetpropositionen. Att avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna är också riktigt.

När finanskrisen inleddes för fem år sedan så lade regeringen en klassisk krisbudget där stora satsningar gjordes på bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsväsendet och infrastrukturen. Dagens budget syftar i stället till att stödja en återhämtning av ekonomin och därför har regeringen valt att stimulera hushållen genom ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig skatt, sänkt skatt för pensionärer, höjda bostadsbidrag, sänkta a-kasseavgifter med mera. Arbetsgivarverket delar regeringens uppfattning om att det är en bra samhällsinvestering att stimulera ekonomin för att inte arbetslösheten ska permanentas. Vår förhoppning är att dessa åtgärder leder till högre tillväxt och att statens inkomster ökar.

Arbetsgivarverket är positivt till de skatteförslag som ökar arbetsutbudet.

- Framför allt är vi positiva till en höjning av brytpunkten för statlig skatt eftersom de flesta analyser visat att den ger en större positiv effekt på antal arbetade timmar hos främst akademiker, vilka i stor utsträckning finns i statsförvaltningen, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Arbetsgivarverket menar också att det är bra att avgiftsdifferentieringen i arbetslöshetsförsäkringen slopas, eftersom den tidigare koppling som eftersträvats mellan avgift och lönebildning är för svag. Inte minst i statlig sektor där inslagen av individuell lönesättning blir allt vanligare.

Den automatiska pris- och löneomräkningen skriver upp myndigheternas ramanslag i takt med omvärldens priser och löner. Dagens budget visar att anslagen utvecklas positivt år 2014, men redan året därefter väntas anslagen utvecklas sämre. De senaste 15 åren har stora variationer uppträtt i ramanslagen vilket försvårar myndigheternas verksamhetsplanering och kompetensförsörjning.

- Arbetsgivarverket skulle därför gärna se att man inom ramen för modellen utjämnade anslagen mellan åren genom ett kostnadsneutralt glidande medelvärde, säger Roger Vilhelmsson.

Kontakt

Roger Vilhelmsson, tel. 073-027 95 23