Personalomsättning

Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår.

Personalomsättning i staten med tabeller

Personalomsättningen varierar mellan olika ålderskategorier och verksamhetsinriktningar.

Hur räknas personalomsättning ut?

Om totala antalet anställningar har ökar under ett år (fler har nyanställts än slutat):

  • Nyanställda > Slutat: Slutat år 0/((Antal anställda år -1 + Antal anställda år 0)/2)
  • Det vill säga antalet som slutat under året dividerat med genomsnittet av antal anställda under samma år plus året innan.

Om totala antalet anställningar har minskat under ett år (fler har slutat än nyanställts):

  • Nyanställda < Slutat: Nyanställda år 0/((Antal anställda år -1 + Antal anställda år 0)/2)
  • Det vill säga antalet som nyanställts under året dividerat med genomsnittet av antal anställda under samma år plus året innan.

Hur fungerar diagrammen?

I det översta diagrammet ser du personalomsättning för samtliga anställda i staten. Du kan lägga till kurvor för respektive kön. Under diagrammet kan du välja verksamhetsinriktning.

I det undre diagrammet kan du se personalomsättning uppdelat på åldersgrupper. Du kan välja att endast titta på kvinnor eller män. Om du väljer en verksamhetsinriktning för det första diagrammet slår det igenom även i det undre.

Statistiken omfattar drygt 262 000 anställda. Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. I statistiken ingår alla som slutar, även de som byter arbete inom staten eller går i pension. Med anställda menas anställda med månadslön (timanställda ingår inte).