Personalomsättning

Genom Arbetsgivarverkets statistik kan du få reda på om en statsanställd under föregående år varit anställd på samma myndighet, inom någon annan myndighet eller inte alls anställd i staten.

Senare kompletteras dessa uppgifter också med information om den anställde jobbade kvar på samma myndighet ett år senare, eller om den anställde börjat på en annan myndighet eller helt slutat i staten. Detta gör att det inte går att få uppgifter för det senaste året, eftersom vi ännu inte kan se om den anställde slutat eller inte.

Av de anställda år 2016 har knappt fyra av fem vare sig slutat under nästkommande år eller börjat under året innan. 12 procent, eller 28 500 anställda, hade 2017 slutat på den statliga anställning de hade 2016, nästan 80 procent av dessa hade slutat i staten helt och hållet (den siffran inkluderar dem som gick i ålderspension) och drygt 20 procent hade börjat på en annan anställning inom staten. Jämfört med 2015 var 13 procent, eller 31 500, nyanställda år 2016. Av dessa hade nära 20 procent gått från en annan statlig anställning, medan drygt 80 procent kommer från andra arbetsmarknadssektorer, studier eller liknande.

Personalomsättningen är väldigt olika stor i olika åldersgrupper. I den grupp som under 2015 rekryterats från andra sektorer var 37 procent 29 år eller yngre, samtidigt som cirka 28 procent av dem som helt lämnat staten 2017 var 60 år eller äldre. De som byter tjänst inom staten har en jämnare åldersfördelning. Sett till antal anställda totalt i varje åldersgrupp (med undantag för de yngsta åldersgrupperna) minskar andelen som byter tjänst inom staten med åldern.

Personalomsättning med hänsyn till åldersgrupp för de som var anställda 2016

Ladda ned filen Personalomsättning med hänsyn till åldersgrupp för de som var anställda 2016 (xls).

Diagram: Personalomsättning 2015

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Enbart anställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen som anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.