Lönesättande samtal

Den partsgemensamma lönestatistiken samlas in i september varje år. I samband med insamlingen av lönestatistiken ställs en kompletterande fråga om lönesättande samtal mellan medarbetare och närmsta chef används vid lönesättningen i verksamheten eller inte.

Av de medlemmar som svarat på den kompletterande frågan om lönesättande samtal 2022 använder 99 procent lönesättande samtal helt eller delvis. Av diagrammet nedan framgår att denna andel ökat sedan 2010 vilket var första året då frågan ställdes, då använde 78 procent lönesättande samtal. Andelen medlemmar som 2022 inte använde lönesättande samtal överhuvudtaget var endast 1 procent.

Under år 2022 är det framförallt kategorin delvis som minskat till förmån för kategorin helt. Statistiken visar att det är myndigheter inom flera olika verksamhetsinriktningar som under år 2022 gått över till att helt använda lönesättande samtal. Denna kategori uppgår nu till 60 procent sett till staten som helhet, en relativt stor ökning jämfört med år 2021 då den uppgick till 54 procent.

Diagram - Andel medlemmar som använder lönesättande samtal inklusive dialog mellan medarbetare och närmsta chef vid lönesättning 2010-2022

Andel medlemmar som använder lönesättande samtal inklusive dialog mellan medarbetare och närmsta chef vid lönesättning 2010-2022