Löneutveckling

Här redovisas löneutvecklingen inom det statliga avtalsområdet från 1998-2018.

Tidpunkterna för de lokala lönerevisionerna hos de statliga arbetsgivarna varierar över året. Därför kan i regel inte den löneutveckling som registreras i statistiken för ett enskilt år direkt tolkas som ett resultat av just det årets lönerevision. För att få en tydligare bild av hur stor löneutvecklingen varit under de centrala löneavtalens avtalsperioder har löneökningar i statistiken därför räknats om till en årstakt med hänsyn till tidsperioderna för de lokala lönerevisionerna.

Nominell och real löneutveckling 1998-2018

Ladda ner Excel-fil med tabell Nominell och real löneutveckling 1998-2018

Bild: Diagram Löneutveckling 2018.

Konsumentprisindex (KPI) är beräknad som förändring i årsmedeltal. Den relativt sett låga inflationstakten har inneburit att reallöneutvecklingen uppgår till i genomsnitt 2,0 procent för perioden 1998-2018. Motsvarande nominella löneökning har uppgått till 3,2 procent i genomsnitt för samma period.