Utländsk bakgrund

Ett av regeringens delmål för de statliga arbetsgivarna är att andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer i staten. Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen.

En person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska centralbyrån, SCB, som en person som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. En utrikes född person är född i något annat land än Sverige. Även en person med okänt födelseland räknas som utrikes född. Med statsanställda avses här anställda hos myndigheter under regeringen exklusive Polisen. Underlaget till den partsgemensamma statistiken från Polisen lämnas av säkerhetsskäl inte i sådan form att den kan kompletteras med variabeln utländsk bakgrund.