Öppna utbildningar

Här kan du läsa mer om våra öppna utbildningar. För mer information, tider och anmälan - se vår Kalender.

Agera rätt vid omställning

De statliga verksamheterna är ofta föremål för översyn. Det kan innebära såväl omorganisation, verksamhetsövergång som flytt av hela eller delar av verksamheten. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att arbetsbrist uppstår. Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap om det arbetsrättsliga regelverket kopplat till omställning, med särskilt fokus på statlig särreglering.

Analyskraft - verktyg för löneanalys

Arbetsgivarverket har utvecklat ett digitalt verktyg för löneanalys som vi kallar Analyskraft. Som medlem i Arbetsgivarverket kommer du att kunna använda det för att göra lokal löneanalys. Verktyget är avsett att användas till exempel i samband med lokal lönerevision och i arbetet med att undvika osakliga löneskillnader. Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå hur Analyskraft ska användas samt att efter kursen praktiskt kunna utföra löneanalysarbete i sin verksamhet. Deltagaren ska även lära sig att utbilda andra användare inom sin organisation i att arbeta i Analyskraft.

Att anställa i staten

Kursen är en fördjupning i de regler som gäller vid anställning med tydligt fokus på statlig särreglering. Hela processen, från det att behov fastställs till det att ett anställningsbeslut vinner laga kraft, kommer att belysas. Kursen kommer också att beröra de aspekter av diskrimineringslagen som kan aktualiseras i samband med anställningsförfarandet. Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om anställningsförfarandet inom staten.

Att teckna lokala kollektivavtal

De centrala avtalen som reglerar villkor och förmåner (VA, VA-T och AVA/AVA-T) ger möjligheter att genom lokala kollektivavtal anpassa villkoren utifrån verksamhetens behov. För att lyckas ingå effektiva och verksamhetsanpassade lokala kollektivavtal är det viktigt att dels ha kännedom om det arbetsrättsliga regelverket kopplat till kollektivavtal, med särskilt fokus på statlig särreglering, dels kunna analysera och bedöma konsekvensen av en avvikelse från det centrala kollektivavtalet - på kort och lång sikt. Till exempel vad måste regleras, vad kan uppnås på annat sätt? Vidare är det viktigt att som arbetsgivarföreträdare känna sig trygg med och ha kontroll över den lokala processen från idé till genomförande. 

BESTA - befattningsklassificering för statistik

Parterna inom det statliga förhandlingsområdet har gemensamt utvecklat BESTA (befattningsklassificering för statistik) för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den partsgemensamma lönestatistiken, vilket är reglerat i avtal. Lönestatistiken ska bland annat kunna användas som stöd i den lokala lönebildningen. Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå hur BESTA ska användas samt att praktiskt kunna tillämpa BESTA i klassificeringsarbetet på sin verksamhet.

Chef i staten

Delegering av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på chefer att förstå den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken och vara tydliga arbetsgivarföreträdare.
Syftet med utbildningen är att ge dig som är ny chef i staten en introduktion i vad det innebär att företräda en statlig arbetsgivare. För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarfrågor säkerställer vi att du får baskunskaper i arbetsrätt med särskilt fokus på den statliga sektorn, våra kollektivavtal samt lönebildning och lönesättning.

Lokal lönebildning

Frågan om hur en framgångsrik lokal lönebildning är konstruerad är ständigt i fokus inom statlig sektor liksom på arbetsmarknaden i övrigt. Lönebildningen och lönesättningen ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Därmed blir lönen både ett styrmedel och en investering i verksamheten. I praktiken innebär det att på en strategisk ledningsnivå hantera och kontrollera lönekostnadsutvecklingen, parallellt med att ge förutsättningar för lönesättning av varje medarbetare. Att ha förmågan att belöna goda resultat såväl som att konkurrens kunna attrahera, motivera och behålla nödvändig kompetens. En viktig del av det strategiska arbetet är också att som arbetsgivare göra ett förberedande analysarbete inför kommande lönerevision.

Löne- och anställningsvillkor i staten

Syftet med kursen är att ge kunskap om de centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap om sambanden mellan de regelsystem som styr de statsanställdas anställningsvillkor.

Pensionsavtalet PA 16

Frågan om pension är komplex och vi får dessutom ofta höra att tjänstepensionen är avgörande för en rimlig pensionsnivå. I samband med det har det blivit allt viktigare för arbetsgivaren att förstå pension och kunna förmedla information om kollektivavtalad tjänstepensionen.

Statlig arbetsrätt

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statsförvaltningen och hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Ambitionen är att ta ett samlat grepp om helheten och lyfta fram sambanden mellan olika regler. Det är inte en fördjupningskurs utan mer av en översikt med tydligt fokus på den statliga särregleringen. Dispositionen följer arbetsgivarens hantering av en anställning från rekrytering, insatser under anställningen till avslut av anställning. Utbildningen består av presentationer, gruppövningar och diskussioner ofta utifrån aktuella fall. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv. Syftet är att få en god överblick samt öka kunskaperna om sambanden mellan lagar, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal med särskilt fokus på statlig sektor.

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Ökad internationalisering innebär att allt fler statliga arbetsgivare på olika sätt har personal engagerad i verksamhet utomlands. Delegeringen av arbetsgivaransvaret ökar samtidigt kraven på ett medvetet synsätt på anställningsvillkoren. Vilka möjligheter finns och vilka regler gäller? Kursen har följande syften:

  • Att få kunskap om URA-avtalets konstruktion, innehåll och möjligheter
  • Att förstå avtalets möjlighet till flexibel anpassning för effektiv kompetensförsörjning
  • Att få kunskap om URA-avtalets kopplingar till andra regelverk som skattelagstiftning och socialförsäkring
  • Att kunna upprätta ett URA-kontrakt med anpassade anställningsvillkor