Förändringar av Arbetsgivarverkets besluts- och inflytandestruktur

Den 1 september 2017 görs en förändring av Arbetsgivarverkets besluts- och inflytandestruktur då nuvarande tre medlemsråd blir två. Beslutet har fattats av Arbetsgivarverkets styrelse utifrån resultatet av den utvärdering av strukturen som genomfördes under hösten 2016.

När Arbetsgivarverkets styrelse i september 2014 beslutade om nuvarande utformning av medlemsorganisationens besluts- och inflytandestruktur med fem sektorer och tre medlemsråd var syftet att;

  • öka förutsättningarna för att driva strategisk arbetsgivarpolitik i arbetsgivarsamverkan med staten som helhetsperspektiv,
  • effektivisera och stärka medlemsinflytandet samt
  • skapa en tydligare kommunikation i medlemsorganisationen.

Styrelsen beslutade samtidigt att strukturen skulle ligga fast i minst två år och utvärderas därefter. En utvärdering har därför genomförts under hösten 2016.

Tre medlemsråd blir två

Den utvärdering som genomfördes under hösten visar att nuvarande besluts- och inflytandestruktur har ett brett stöd och fungerar väl men att det finns förbättringar att göra kring medlemsråden. Erfarenheterna från den gångna tvåårsperioden visar att antalet medlemsråd kan minskas från tre till två utan att försämra allsidigheten i belysning av frågor. Antalet ledamöter från varje sektor kan samtidigt ökas från tre till fyra i varje medlemsråd utan att grupperna blir så stora att kvaliteten i diskussionen riskerar att försämras. 

Den tvärsektoriella sammansättningen av medlemsråden är framgångsrik och ger möjlighet till bred sektorsövergripande samverkan. Däremot har ledamöternas nuvarande roll som representanter för sin sektor, där ledamöterna ska förmedla sektorns ståndpunkter i medlemsråden, inte fungerat tillfredställande. Utvärderingen visar att ledamöterna i stället bör ses som ett representativt urval för Arbetsgivarverkets samtliga medlemmar. Ledamöternas roll blir därmed att utifrån sina samlade kunskaper och erfarenheter föra diskussioner som underlag för Arbetsgivarverkets samordning och utveckling av den gemensamma arbetsgivarpolitiken. Representativiteten kan säkerställas genom att ledamöterna även fortsättningsvis väljs utifrån sektorstillhörighet, verksamhetsinriktning, lokalisering och storlek.

Nominering till de två nya medlemsråden

Den 31 augusti 2017 löper samtliga nuvarande medlemsrådsledamöters mandatperiod ut, varför det nu är dags att nominera ledamöter till Arbetsgivarverkets medlemsråd. Det är medlemscheferna i respektive sektor som nominerar ledamöter till råden.

Medlemsråden består av företrädare från samtliga sektorer och har uppdraget att vara rådgivande till Arbetsgivarverket och dess styrelse. Medlemsråden träffas inför styrelsens möten, cirka åtta gånger per år. De två nya medlemsråden kommer att ha 20 ledamöter vardera. Det innebär att varje sektor ska nominera åtta ledamöter. I uppdraget som ledamot ingår att delta på såväl sektormöten som medlemsråd. Mandatperioden är även fortsättningsvis tre år.

Den 6 april kommer information om nomineringen att gå ut till berörda medlemschefer. Nomineringsprocessen pågår till och med den 28 april 2017 och Arbetsgivarverkets GD fattar sedan beslut om nya ledamöter till de två medlemsråden i början av juni 2017.

Mer information

Löpande information kommer att ges här på webbplatsen och via våra återkommande medlemsmöten. Du kan också kontakta chefen för Arbetsgivarutveckling Åsa Krook via e-post: asa.krook@arbetsgivarverket.se om du behöver ytterligare information.