Ersättning vid tjänstgöring som reservofficer - ändring i avtal

En ändring kring ersättning vid tjänstgöring som reservofficer har gjorts i VA/VA-T samt AVA/AVA-T.

I både villkorsavtalen och affärsverksavtalen finns bestämmelser om ersättning till en anställd vid ledighet för att tjänstgöra som reservofficer. Mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O uppstod tvist om tillämpningen av denna bestämmelse. Tvisten avslutades i oenighet varefter OFR/S,P,O stämde in ärendet i Arbetsdomstolen (AD). Efter förlikning den 7 mars 2017 har samtliga centrala parter överlagt om utformning och tillämpning av bestämmelsen i både VA/VA-T och AVA/AVA-T.

Överenskommele om förändring av avtalen

Parterna har nu nått en överenskommelse om förändring av avtalen. Bestämmelsen äger tillämpning retroaktivt från och med den 7 mars 2017 (förlikningsdatumet). För arbetstagare som redan fått ersättning enligt bestämmelsen i avtalen utgår inte ytterligare ersättning för samma ledighet.

Mer information

Förhandlingsprotokoll 2017-11-22: Ändringar i villkors- och affärsverksavtalen