Lönepolitik i staten

Lönesättningen är ett av verktygen för att styra verksamheten. För att varje verksamhet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt krävs att arbetssätt och organisation kan anpassas. Därför är de centrala ramavtalen (RALS) utformade så att de stödjer en lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarnas prestation och resultat.

Den statliga lönepolitiken innebär i korthet att

 • Lönebildningen ska främja verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.
 • Lönesättning ska vara individuell och differentierad.
 • Lönesättning ska vara saklig.
 • Lönerna ska i huvudsak sättas i dialog mellan chef och medarbetare.
 • Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara löneledande.

De centrala kollektivavtalen ska på ett kostnadseffektivt sätt stödja arbetslinjen och i möjligaste mån stimulera till ett längre arbetsliv. Avtalen måste därför lämna stor frihet för lokal verksamhetsanpassning i syfte att skapa förutsättningar för flexibla lösningar och stödja en önskvärd utveckling utan att generera onödiga kostnader. För att främja kompetensförsörjningen ger avtalen möjlighet att individanpassa olika anställningsvillkor genom enskilda överenskommelser. Avtalens konstruktioner ska också bidra till att skapa förutsättningar för en lokal lönebildning med resultat i fokus.
De centrala avtalen anger de gemensamma utgångspunkterna för myndigheternas lönesättning. Dessa innebär bland annat:

 • att lönesättningen ska medverka till att målen för verksamheten uppnås,
 • att verksamheten kan bedrivas effektivt och
 • att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för och fastställer de lönepolitiska målen. Myndighetsledningen och de lokala fackliga organisationerna har därefter, inom de centrala ramavtalen, stor frihet att forma arbetet med att planera och genomföra den lokala lönebildningen/-revisionen utifrån verksamhetens krav, behov av kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar.

Din roll som lönesättande chef

Som chef är du alltid en bärare av verksamhetens lönepolitik gentemot dina medarbetare. Allt du gör i lönesammanhang kommer därför att ha en inverkan. Det är därför viktigt du som chef känner dig trygg, bekväm och delaktig i lönepolitiken. Som chef gör du verklighet av lönepolitiken i samtalen med och lönesättningen av dina medarbetare. Medarbetarna ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att kunna påverka sin lön. För att uppnå detta syfte krävs en regelbundet återkommande dialog mellan dig och dina medarbetare. Dialogen är den bästa förutsättningen för att säkerställa och förklara sambandet mellan medarbetarens prestation och verksamhetens resultat kopplat till lönen.

En viktig aspekt att tänka på vid såväl utformningen som tillämpningen av den lokala lönepolitiken är jämställdhet. Detta följer såväl av lag som av regeringens delmål för den statliga arbetsgivarpolitiken. Utvecklingen av den lokala lönebildningen ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Lönebildningen måste kommuniceras och du som chef ska kunna beskriva hur du kommer att använda lönepolitiken i kommande lönesättningar. Samtidigt måste du tillsammans med övriga chefer ta ansvar för de prioriteringar som organisationen har gjort, stå för resultatet och vid behov förklara varför en viss verksamhet har prioriterats i förhållande till någon annan.

Lönesättande samtal

En modell som bygger på dialog är lönesättande samtal. Förutsatt att din myndighet tillämpar modellen så innebär den att lönen bestäms direkt i samtal mellan dig och medarbetaren i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Det lönesättande samtalets syfte är att tydliggöra sambandet mellan medarbetarens resultat och lön. Genom att använda lönesättande samtal sätts individen och individens bidrag till verksamheten i fokus.

Lönesättningen blir därigenom en tydlig del av verksamhetsstyrningen. Modellen gör också chefens ansvar för lönesättningen tydligare och ger medarbetaren ökat inflytande genom att hon eller han får diskutera sin lön med chefen. I samtalet är fokus på den enskilda medarbetaren.

Det finns många fördelar med lönesättande samtal, till exempel:

 • Ger det en ökad tydlighet i skälen för lönesättningen.
 • Överenskommelse om lön träffas mellan de två som har den bästa kunskapen om medarbetarens arbetsresultat, skicklighet och det som sker på arbetsplatsen i vardagen.
 • Det är attraktivt (och ofta önskvärt) för medarbetarna att själva få diskutera sin lön.
 • En väl genomförd dialog stärker kopplingen mellan resultat, prestation och lön och bidrar därmed på ett positivt sätt till verksamhetsutvecklingen.

 

Frågor att diskutera i ledningen

Följande frågor behöver diskuteras i ledningen och med alla lönesättande chefer för att åstadkomma en väl fungerande lokal lönebildning:

 • Vad innebär vår lönepolitik?
 • Hur kan vi göra kopplingen till verksamheten tydlig?
 • Hur tydliggörs chefernas ansvar för att kommunicera lönepolitiken?
 • Hur skapar vi en god grund för ett framgångsrikt arbete med lönebildningen?