Chefens arbetsgivarroll

Statliga myndigheter står dagligen inför utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det här ställer stora krav på dig i ditt chefsuppdrag och förutsätter att du är trygg i din arbetsgivarroll.

Bild på kugghjul.

Till stöd för utvecklingen av statliga verksamheter finns den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken. Som chef i staten använder du dig dagligen av den gemensamma såväl som den lokala arbetsgivarpolitiken för att genomföra ditt uppdrag på bästa sätt. Det i sin tur förutsätter att du är väl förtrogen med såväl arbetsgivarpolitiken som din verksamhets mål och uppdrag. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att du är trygg i din arbetsgivarroll.

En tydlig arbetsgivarroll på alla chefsnivåer i organisationen och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap är centrala framgångsfaktorer för verksamhetsutveckling och medarbetarnas välbefinnande och prestation. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö skapar stimulerande, kreativa och attraktiva arbetsplatser. Lönesättande samtal och flexibla och verksamhetsanpassade anställningsvillkor bidrar till ett bättre resultat i verksamheten och till en tydligare bild av verksamhetens krav i arbetet för både chefer och medarbetare. Arbetsgivarpolitiken är ett verktyg för att nå goda arbetsresultat och en effektiv verksamhet. I chefens arbetsgivarroll ingår att vara företrädare för hela verksamheten och bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare.

Som chef är du arbetsgivare och delar ansvaret för att genomföra den arbetsgivarpolitik som myndigheten har i olika frågor. Här ingår att tillämpa gällande arbetsgivarpolitik, stå för gällande arbetsgivarpolitiska värden och för att delta i utvecklingen av den framtida arbetsgivarpolitiken. Varje chef kan därmed bidra till att förbättra och utveckla verksamheten samt säkerställa kompetensförsörjningen. I det direkta ledarskapet ger chefen förutsättningar för ansvarstagande och ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsgivarrollen handlar om att omsätta arbetsgivarpolitiken i det dagliga handlandet genom att till exempel främja en god arbetsmiljö, använda dialogen som verktyg, sätta lön och att tillämpa ett inkluderande synsätt i verksamheten. Det handlar även om att utifrån verksamhetens behov planera för att attrahera, rekrytera, bibehålla och avveckla kompetens. När beslut är fattade är det också din uppgift att tillämpa besluten lojalt och förklara för dina medarbetare varför besluten ser ut som de gör.

Din arbetsgivarroll i praktiken

Det är du som chef som ansvarar för att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Du ser dagligen dina medarbetares prestationer och avgör om och hur du kan möta medarbetarnas behov och önskemål. Det gör du genom att leda och fördela arbetet, det vill säga att styra och organisera hur och av vem arbetsuppgifterna ska utföras.

I praktiken innebär det att du ställer tydliga krav på medarbetarna och att du i samband med rekrytering har en klar uppfattning om vilken kompetens som uppdraget kräver men som eventuellt saknas. Det förutsätter i sin tur att du kontinuerligt för en dialog med medarbetarna om hur verksamheten utvecklas och förändras så att de blir delaktiga i dina beslut. Genom dialogen ser du också hur gruppen fungerar och vad den behöver för att stärkas i strävan mot verksamhetens mål.

För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarpolitiska frågor behöver du ha baskunskaper i arbetsrätt. Du behöver också vara väl insatt i den lokala arbetsgivarpolitiken och veta vilka beslut du har rätt att fatta samt vilka överenskommelser om anställningsvillkor som du har rätt att ingå med dina medarbetare. Dessutom behöver du veta vem på myndigheten du kan diskutera och samråda med i dessa frågor.

I de statliga kollektivavtalen om anställningsvillkor (villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och Seko, villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S samt AVA/AVA-T) finns regler om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, ledigheter och uppsägningstider, det vill säga anställningsvillkor vid sidan av lönen. Dessa villkor är nästan uteslutande lika utformade för kollektivet och genererar kostnader oavsett om de attraherar den enskilde eller inte. Genom lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser kan anpassningar av villkoren göras som gagnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Lokala kollektivavtal kan träffas om avvikelser från flertalet bestämmelser i villkorsavtalen eller AVA/AVA-T. Av avtalen framgår om vilka villkor arbetsgivaren ingå enskilda överenskommelser med enskilda medarbetare. Syftet med överenskommelserna är att du som chef ska kunna rekrytera och behålla rätt kompetens och att du använder de ekonomiska medlen på ett effektivt sätt. Här är det viktigt att komma ihåg att lokala avtal och överenskommelser ska samordnas inom myndigheten.

Arbetsgivarrollen i staten innebär att:

  • Statsförvaltningens chefer på alla nivåer företräder arbetsgivaren.
  • En chef som är tydlig i sin arbetsgivarroll når goda arbetsresultat, får en effektivare verksamhet och mer nöjda medarbetare.
  • Den statliga arbetsgivarpolitiken uttrycks och formas i det dagliga arbetet av chefer på alla nivåer.
  • Lönesättande samtal bidrar till att chefens arbetsgivarroll förtydligas och kommunikationen mellan chef och medarbetare utvecklas