Samhällskris

Vid en samhällskris finns det många frågor som en arbetsgivare vid en statlig myndighet kan behöva ta hand om. De statliga myndigheterna har enligt förordning ett ansvar för att planera för och upprätthålla en krisberedskap i händelse av att en samhällskris inträffar.

Informationen på de här sidorna syftar till att belysa några av de frågor som en arbetsgivare vid en statlig myndighet kan behöva omhänderta i samband med samhällskriser.

Det finns ingen exakt definition av vad som utgör en samhällskris. Olika begrepp används i författningar och på andra ställen, till exempel samhällsstörning, kris och extraordinära händelser.

Samhällsstörningar

När man pratar om samhällsstörningar avses de företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Begreppet samhällsstörningar innefattar olyckor, kriser och krig. Begreppet används för att skapa bättre förutsättningar för att de olika aktörerna ska samordna sig och nå fram till en gemensam inriktning av sina insatser. Den här informationen omfattar bara de företeelser och händelser som kan betecknas som kriser som påverkar samhället i fredstid. Dessa företeelser och händelser har i sig en variation när det gäller hur allvarliga eller akuta de är för inblandade aktörer. I den löpande texten används genomgående begreppet samhällskris.

Krisberedskap

Med krisberedskap avses förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Statliga myndigheter under regeringen har genom bland annat förordning i uppdrag att bygga upp och vidmakthålla en krisberedskap.

I sammanhanget är det viktigt att nämna att myndigheternas arbete med totalförsvarsberedskap, krigsplacering med mera skapar grunden för en struktur som också är tänkt att kunna användas i tillämpliga delar vid en samhällskris. Alla delar är dock inte möjliga att använda på samma grunder vid en samhällskris. Exempelvis gäller det hur man kan använda sig av personella resurser i form av medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Vilka bestämmelser gäller under krig eller krigsfara?

Läs mer under Totalförsvarsplanering

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Gå direkt till