Sjukpenning

Sjukpenning från dag 15

Sjukpenning på normalnivå 

Från den 15:e kalenderdagen i sjukperioden kan Försäkringskassan betala sjukpenning på normalnivå om villkoren för detta är uppfyllda. Ersättningen är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till ett tak på maximalt 10 prisbasbelopp och ska som huvudregel utbetalas under högst 364 dagar under en ramtid av de senast föregående 450 dagarna.

Sjukpenning från och med dag 365

Sjukpenning på fortsättningsnivå

En person som har fått sjukpenning på normalnivå (80 %) för maximalt antal dagar kan, efter skriftlig ansökan, beviljas sjukpenning på fortsättningsnivå. Sjukpenningen motsvarar då 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till ett tak på maximalt 10 prisbasbelopp.

Det finns inte någon gräns för hur många dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå som kan betalas ut.

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå

Den som är arbetsoförmögen på grund av en allvarlig sjukdom kan, efter ansökan, få fler dagar med sjukpenning på normalnivå (80 %) trots att sådan sjukpenning redan har utbetalats under 364 dagar under ramtiden. Med allvarlig sjukdom avses, enligt Socialstyrelsens definition, ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller skada. Tillståndet ska förväntas kvarstå i minst 6 månader. Det kan exempelvis handla om en omfattande eller betydande funktionsnedsättning eller en sjukdom/skada som kräver omfattande behandling. Det finns ingen gräns för hur länge fler dagar med sjukpenning på normalnivå kan betalas ut.

Ersättning från arbetsgivaren under tid med sjukpenning

När en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom utbetalas även ersättning från arbetsgivaren för varje kalenderdag då sjukpenning på normal- eller fortsättningsnivå betalas av Försäkringskassan. Motsvarande gäller även då arbetstagaren får rehabiliteringspenning eller förebyggande sjukpenning.

För arbetstagare som omfattas av villkorsavtalen gör arbetsgivaren ett löneavdrag som motsvarar frånvarotiden. Därefter utges ett sjukpenningtillägg i förhållande till frånvarons omfattning.

För de arbetstagare som omfattas av affärsverksavtalen görs istället ett löneavdrag som innebär att arbetstagaren får behålla viss del av lönen. Den slutliga ersättningen till arbetstagaren blir i princip densamma som enligt villkorsavtalen.

Mellan dag 15 och 365 är tillägget tio procent på inkomster upp till tio prisbasbelopp och 87,6 procent för inkomstdelar över tio prisbasbelopp. Det innebär att arbetstagaren får en kompensation (sjukpenning plus ersättning från arbetsgivaren) som totalt motsvarar 90 procent av lönen.

Om arbetstagaren blir beviljad fler dagar med sjukpenning på normalnivå (80 % på inkomster upp till tio prisbasbelopp) även efter dag 365, kompletterar arbetsgivaren istället sjukpenningen med 80 procent på den del av lönen som överstiger tio prisbasbelopp. Arbetstagaren får då totalt en kompensation som motsvarar 80 procent av sin lön.

När arbetstagaren har blivit beviljad sjukpenning på fortsättningsnivå, det vill säga från och med dag 365, kompletterar arbetsgivaren, enligt villkorsavtalen sjukpenningen för de arbetstagare vars lön överstiger tio prisbasbelopp med cirka 75 procent. Arbetstagaren får då totalt en kompensation med cirka 75 procent av sin lön.