Sjukfrånvaro

Arbetsgivaren ska svara för en god och säker arbetsmiljö, arbeta med förebyggande åtgärder och vid behov stå för sjuklön och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetstagare å sin sida måste uppfylla vissa krav för att få rätt till ersättning och han eller hon är också skyldig att medverka till sin egen rehabilitering.

Regler om ersättning vid sjukdom och bestämmelser om rehabilitering finns dels i lagar, dels i kollektivavtal.

Lagreglerna finns främst i lag (1991:1047) om sjuklön (SjLL) och i Socialförsäkringsbalken, SFB (2010:110).

Reglerna om kollektivavtalad lön under sjukfrånvaro och rehabi-litering för statligt anställda finns i villkorsavtal/villkorsavtal-T och i affärsverksavtalen (AVA/AVA-T).

Hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig går även att utläsa ur Arbetsdomstolens praxis.