Tillämpning av URA

Arbetsgivarverket kommenterar här tillämpningen av URA-avtalet på nationella experter. Kommentarerna är tänkt som ett stöd för dig som arbetsgivare.

4–6 §§ Utlandskontrakt

Eftersom EU:s bindande tjänsteföreskrifter gäller vid tjänstgöringen ska hänvisning till tillämpligt EU-dokument, paragraf och avsnitt skrivas in i utlandskontraktet. Dokumenten som helhet bifogas. Det gäller exempelvis anställningsvillkor som arbetstid, semester, sjukledighet, föräldraledighet, övrig ledighet, liksom de ersättningar som EU betalar för ut- och återresa. Till exempel det antal semesterdagar som arbetstagaren tjänar in enligt EU:s regler under tjänstgöringen som nationell expert skrivs in i kontraktets avsnitt om semester.

Schablonersättningar och övriga förmåner som EU-institutionen betalar genom kostnadsersättningar direkt till experten ska redovisas i det utlandskontrakt som upprättas med stöd av URA. De schablonersättningar och övriga kostnadsersättningar som EU betalar till arbetstagaren ska inte tas upp till beskattning i Sverige till den del som de sammanlagda kostnadsersättningarna från EU motsvarar de kostnadsersättningar som totalt kan utbetalas skattefritt enligt URA.

De schablonbelopp (Daily Subsistence Allowance - DSA och Monthly Allowance – MA) som EU betalar ut månadsvis till arbetstagaren är avsedda att täcka ökade kostnader för bostad och andra levnadskostnader på grund av. EU-tjänstgöringen. Monthly Allowance beräknas på avståndet mellan arbetsorten i hemlandet Sverige och stationeringsorten enligt EU:s regler. Observera att om arbetstagaren får kostnadsersättning av anställningsmyndigheten i Sverige eller annan finansiär, betalar inte EU ut Monthly Allowance till arbetstagaren.

I samband med att URA-kontraktet tecknas ska arbetstagaren lämna uppgifter till den svenska anställningsmyndigheten om sådana förhållanden som kan ha betydelse vid bedömningen av om arbetstagaren uppfyller villkoren för vissa förmåner.Vid prövningen av ersättningarnas storlek ska dessa hanteras korrekt i kontraktet i förhållande till gällande skattelagstiftning (se nedan exemplet Utlandskontrakt för nationell expert).

7 § Lön

Under tjänstgöring som nationell expert har arbetstagaren lön från den svenska anställningsmyndigheten och är ledig från ordinarie arbetsuppgifter i anställningen i Sverige. Anställningsmyndigheten svarar för lönekostnader inklusive sociala avgifter.

8 § Arbetstid

För arbetstagaren tillämpas - i stället för bestämmelserna i 8 § URA - de föreskrifter om arbetstid som gäller vid EU-institutionen.

Övertidsersättning utges normalt inte. Deltidsarbete kan i undantagsfall medges efter ansökan hos generaldirektören för personal och administration.

Arbetstagaren omfattas av de regler för särskild ledighet och helgdagar som gäller vid EU-institutionen. Arbetstagaren har inte rätt till sådana eventuella övriga ledigheter som han eller hon skulle ha haft rätt till under tjänstgöring i sin anställning i Sverige - till exempel svenska helgdagar.

9 § Semester och annan ledighet

För arbetstagaren tillämpas - i stället för bestämmelserna i 9 § URA - de tjänsteföreskrifter om semester och särskild ledighet som gäller vid EU-institutionen. Antalet semesterdagar är 24 -30 dagar per kalenderår.

Efter ansökan hos EU-institutionen kan särskild ledighet medges för olika familjeangelägenheter. Arbetstagaren får endast ta i anspråk sådan semester som "tjänas in" under tjänstgöringen hos en EU-institution.

Sparade semesterdagar från anställningsmyndigheten i Sverige som arbetstagaren har när han eller hon börjar tjänstgöringen vid en EU-institution "fryses in" och "tinas upp" vid återkomsten till anställningsmyndigheten i Sverige. I lönesystemen finns särskilda lönearter för "infrysning" av intjänade dagar. Semesterdagar från EU-tjänstgöringen kan inte överföras till anställningsmyndigheten i Sverige. Det innebär att intjänade semesterdagar som inte tagits ut, är förverkade när EU-tjänstgöringen är slut. Ansökan om ledighet ska göras till den EU-institution där arbetstagaren är placerad.

Föräldraledighet avser endast mammor i EU:s tjänsteföreskrifter. En arbetstagare som är gravid ska anmäla ledighet för barns födelse även till den svenska anställningsmyndigheten. Arbetstagaren kan välja 20 veckors mammaledighet som EU:s tjänsteföreskrifter ger möjlighet till. Om arbetstagaren väljer längre ledighet enligt svenska bestämmelser ska, på arbetstagarens begäran, ett avbrott av EU-tjänstgöringen göras under den tid som överstiger den ledighet som beviljas av kommissionen. Alternativt kan arbetstagaren ansöka om avbrott i EU-tjänstgöringen som täcker hela den period som är tillåten för mammaledighet. Om arbetstagaren tar ledigt 20 veckor enligt EU:s tjänsteföreskrifter inkluderas ledigheten i den överenskomna tjänstgöringen och (Daily Subsistence Allowance - DSA och Monthly Allowance - MA) betalas ut under ledigheten.

10 § Lön under sjukfrånvaro

För arbetstagare som tjänstgör som nationella experter tillämpas - i stället för bestämmelserna i 10 § URA - de tjänsteföreskrifter om ledighet för frånvaro vid sjukdom eller olycksfall som gäller vid EU-institutionen.

Anmälan om sjukfrånvaro ska göras endast till den EU-institution där arbetstagaren är placerad. Antalet dagar för sjukdom och ledigheter på grund av personliga förhållanden som kan beviljas anges i tjänsteföreskrifterna. Lönen från den svenska anställningsmyndigheten reduceras inte. Ingen återkoppling ska ske till svensk arbetsgivare eller till Försäkringskassan. Vid sjukdom ska arbetstagaren visa upp läkarintyg enligt EU:s tjänsteföreskrifter.

12 § Olycksfallsförsäkring med mera

Om en arbetstagare på grund av ett olycksfall i arbetet får ersättning från EU:s olycksfallsförsäkring ska eventuell ersättning enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA) minskas i motsvarande mån.

Samordningsavdrag kan också göras till exempel om en arbetstagare får ut sjukpenning från Försäkringskassan.

EU:s olycksfallsförsäkring omfattar endast arbetstagaren det vill säga den nationella experten och inte medföljande familjemedlemmar.

Den URA-försäkring som anställningsmyndigheten ska teckna hos Kammarkollegiet för arbetstagaren gäller även för sådana familjemedlemmar som anges i utlandskontraktet.

13 § Vissa särskilda anställningsvillkor

Tillämpning av bilagan till URA

Arbetsgivarverket kommenterar här tillämpningen av URA-avtalets bilaga (13§ URA) på arbetstagare som tjänstgör som nationella experter. Kommentarerna är tänkta som ett stöd till dig som arbetsgivare vid kontraktsskrivningen. Se även exemplet på ifyllt URA-kontrakt för en nationell expert.

1 Ersättning för bostadskostnader

Schablonersättningen (Daily Subsistence Allowance - DSA) som EU-institutionen betalar som schablonbelopp månadsvis till arbetstagaren är bland annat avsett att täcka bostadskostnad inklusive driftskostnader. Ett belopp "avräknas" därför från arbetstagarens DSA som motsvarar belopp för ersättning för skälig och faktisk bostadskostnad inklusive driftskostnader.

4 Ersättning för resekostnader

När EU-institutionen finansierar resekostnader för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar måste även EU-institutionens övriga regelverk i fråga om biljettpriser och dylikt följas.

Vid tjänsteresor under tjänstgöringstiden som nationell expert betalar EU-institutionen ersättning för resekostnader och traktamente till arbetstagaren.

5 Ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader

När EU-institutionen finansierar vissa kostnader för sjukvård och medicin måste EU-institutionens regelverk följas.

6 Ersättning för övriga merkostnader (merkostnadstillägg och medföljandetillägg)

Schablonersättningen (Daily Subsistence Allowance - DSA) som EU-institutionen betalar som schablonbelopp månadsvis direkt till arbetstagaren är bland annat avsett att täcka fördyrade levnadskostnader på grund av EU-tjänstgöringen. Ett belopp räknas därför av från arbetstagarens DSA som motsvarar belopp för merkostnadstillägg och i förekommande fall medföljandetillägg. Detta skrivs in i utlandskontraktet.

EU-institutionen betalar ytterligare ett schablonbelopp, (Monthly Allowance - MA), tillarbetstagaren. Beloppet för MA beror på avståndet mellan tjänstgöringsorten i hemlandet (där arbetstagaren har sin anställning) och stationeringsorten under tjänstgöringen som nationell expert.

15 § Arbetstagarens uppgiftsskyldighet

Arbetstagaren är skyldig att under kontraktstiden lämna uppgift till anställningsmyndigheten i Sverige om de ersättningar som betalas av EU eller från annat håll. Upplysning om dessa ersättningar och förmåner ska anges i URA-kontraktet så att inte dubbla kostnadsersättningar utbetalas och så att ersättningar och förmåner kan hanteras med hänsyn till de gränser för skattefrihet som gäller enligt aktuell skattelagstiftning.

16 § Avslutande av utlandskontraktet

EU har bestämmelser om när en tjänstgöring som nationell expert kan avbrytas. Normalt gäller tre månaders varsel/uppsägningstid om EU-tjänstgöringen avslutas. Om arbetstagarens anställning vid anställningsmyndigheten i Sverige beslutar enbart anställningsmyndigheten.

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.