EU-kommissionens regelverk

Arbetsgivarverkets kommentarer ger bara en övergripande information om EU-kommissionens regelverk för nationella experter. Vad som gäller för den enskilde nationella experten kan bara framgå av vid varje tidpunkt gällande villkor i kommissionens beslut, övriga föreskrifter och ordningsregler.

EU:s villkor för tjänstgöring som nationell expert

Villkoren för tjänstgöring som nationell expert regleras i kommissionens beslut och tjänsteföreskrifter. Villkoren är juridiskt bindande mellan arbetstagaren som tjänstgör som nationell expert, den svenska anställningsmyndigheten och EU-institutionen.

Anställningsförhållandet

Under en nationell experttjänstgöring kvarstår anställningsförhållandet mellan arbetstagaren och den svenska anställningsmyndigheten. Anställningsmyndigheten, arbetstagaren och kommissionen träffar överenskommelser om att arbetstagaren i sin anställning - "i tjänsten" - ska arbeta som expert för EU-institutionen. Arbetstagaren står under den aktuella EU-institutionens arbetsledning och tillsyn. Kommissionens regler beträffande arbetstid, semester, sjukledighet, föräldraledighet och övrig ledighet ska tillämpas.

Arbetstagaren ska i samband med att URA-kontraktet tecknas lämna uppgifter till anställningsmyndigheten om sådana förhållanden som kan ha betydelse vid bedömningen av om arbetstagaren uppfyller villkoren för vissa förmåner och vid prövningen av ersättningarnas storlek så att dessa kan hanteras korrekt i kontraktet i förhållande till gällande skattelagstiftning (se nedan exemplet Utlandskontrakt för nationell expert). 

Ersättning till arbetstagaren

Den svenska anställningsmyndigheten betalar lön till arbetstagaren, inklusive sociala avgifter och försäkringar. Kommissionen betalar följande ersättningar till arbetstagaren:

  • schablonbelopp (Daily Subsistence Allowance, DSA) för att täcka kostnader för bostad och andra levnadskostnader,
  • schablonbelopp (Monthly Allowance, MA), vars storlek beror på avståndet mellan tjänstgöringsorten i Sverige och stationeringsorten,
  • ut- och återresa för experten vid tjänstgöringens början och slut,
  • resor i kommissionens tjänst

EU:s olycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Den svenska anställningsmyndigheten har ingen skyldighet att ge eller betala för ytterligare förmåner eller kostnadsersättningar till arbetstagaren under dennes tjänstgöring i kommissionen.

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.