Rollen som chef och arbetsgivare

Att vara bärare av myndighetens lönepolitik

Arbetsgivarrollen utövas av alla som företräder arbetsgivaren oavsett vilken nivå i organisationen man befinner sig på. Vilket ansvar och vilka befogenheter chefer på olika nivåer har i det lokala lönebildningsarbetet varierar från myndighet till myndighet. Rollen som chef och arbetsgivare innebär att företräda arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetare och deras fackliga representanter. Arbetsgivarrollen i staten innebär att företräda sin egen verksamhet men också att ha en helhetssyn och se till såväl myndighetens som statens bästa. Det kan innebära att en chef ibland måste göra avkall på sina egna prioriterar för att det gynnar hela verksamheten.

Chefer är i alla lägen arbetsgivarföreträdare och därmed bärare av myndighetens lönepolitik. Det innebär att förklara, motivera och stå för prioriteringar och bedömningar. Nyckeln till framgång är en väl fungerande dialog.

Samverkan i chefskretsen

Samverkan mellan chefer inom en myndighet är en förutsättning för en enhetlig och tydlig tillämpning av den lokala lönepolitiken. En kontinuerlig dialog kring prioriteringar och bedömningar är viktigt för att skapa samsyn kring vilka lönesatsningar som behövs för att nå verksamhetens mål och att bli stärkt i chefsrollen. Det skapar goda förutsättningar för dialogen mellan chef och medarbetare.

Dialogen chef och medarbetare

En återkommande dialog om mål och resultat mellan chef och medarbetare är en grunden i en väl fungerande individuell lönesättning. Dialogen är en del av verksamhetsutvecklingen och verksamhetsstyrningen.

 

Arbetsgivarrollen i staten innebär att:

  • Statsförvaltningens chefer på alla nivåer företräder arbetsgivaren.
  • En chef som är tydlig i sin arbetsgivarroll når goda arbetsresultat, får en effektivare verksamhet och mer nöjda medarbetare.
  • Den statliga arbetsgivarpolitiken uttrycks och formas i det dagliga arbetet av chefer på alla nivåer.
  • Lönesättande samtal bidrar till att chefens arbetsgivarroll förtydligas och kommunikationen mellan chef och medarbetare utvecklas