Dialogen mellan chef och medarbetare

En förutsättning för en väl fungerande löneprocess är dialogen mellan chef och medarbetare. En återkommande dialog under året är viktigt för att stärka kopplingen mellan organisationens mål och uppdrag och individens resultat och lön. Dialogen ska ge medarbetarna en förståelse för hur de bäst kan bidra till verksamheten och den skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och ansvarstagande. När det sedan är dags för lönerevision ska den nya lönen inte vara någon överraskning utan bekräfta de avstämningar om prestationer och resultat som ni har haft tidigare under året.

Under hela den återkommande dialogen är lönekriterierna ett viktigt verktyg för att på ett tydligt sätt kunna samtala om mål, förväntningar och resultat i arbetet och vad som ligger till grund för lönesättningen. En bra dialog ger utrymme för både chef och medarbetare att reflektera kring den egna och verksamhetens utveckling.

Måldialog

Den återkommande dialogen inleds årligen med samtal om mål och förväntningar. Det är viktigt att chefen, tillsammans med medarbetaren, går igenom förväntningar och individuella mål. Detta behöver inte vara så komplicerat – det viktigaste är att prata om vilka arbetsuppgifter medarbetaren ska utföra och vilka förväntningar som finns på medarbetaren under året. Chefen behöver också säkerställa att medarbetaren förstår kopplingen mellan verksamhetens mål på övergripande nivå och hur det egna arbetet bidrar till målen. Medarbetaren behöver också känna till på vilka grunder lönen sätts, exempelvis genom att gå igenom myndighetens lönekriterier. Det kan också vara bra att tillsammans med medarbetaren bestämma hur den fortsatta dialogen under året ska se ut. Behoven kan se olika ut beroende på individ och arbetsuppgifter.

Löpande avstämningar under året

Chefen behöver återkommande stämma av resultat och prestation med medarbetaren i relation till de mål som satts upp. Ibland behövs förtydliganden eller korrigeringar i förväntningar och arbetsuppgifter kommuniceras med medarbetaren. Det ökar förutsättningarna för en väl fungerande verksamhet och för att samtal om lön sedan ska bli bra. Om det inträffar ”lönepåverkande” beteenden/händelser under året är det viktigt att chefen agerar direkt och tar upp detta med medarbetaren. Det ska inte komma som en överraskning i samband med lönerevisionen.

Samtal om lön

I samtal om lön förs en dialog om mål- och resultatuppfyllelsen. Chefen ska, på ett tydligt sätt, kommunicera sin bedömning av medarbetarens resultat och på vilka grunder lönen sätts. Det ska finnas en koppling till de tidigare samtalen under året. Medarbetaren ska förstå varför de fått den lön de fått. När den nya lönen kommuniceras ska fokus ligga på den nya lönen och inte höjningen i sig.

Den återkommande dialogen

  • Chef och medarbetare går tillsammans igenom förväntningar och individuella mål.
  • Chefen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka förväntningar som finns på medarbetaren under året.
  • Det är viktigt att varje medarbetare känner till på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.