Hyra in arbetstagare

Om arbetsgivare väljer att hyra in personal via bemanningsföretag behöver arbetsgivaren beakta och hantera vissa rättsliga skyldigheter som följer av uthyrningslagen. Här hittar du information om uthyrningslagens tillämpning.

Den lag som aktualiseras i detta sammanhang är uthyrningslagen, Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

Då gäller uthyrningslagen

För att veta om din verksamhet eller en arbetstagare omfattas av uthyrningslagen behöver du göra en bedömning i varje enskilt fall.

Lagen är tillämplig om:

  1. bemanningsföretaget har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag och
  2. bemanningsföretagets arbetstagare ska arbeta under kundföretagets kontroll och ledning.

Enligt lagen kan en myndighet ses som ett kundföretag.

För att avgöra om arbetstagaren arbetar under myndighetens kontroll och ledning kan du till exempel titta på om det är myndigheten som:

  • utövar den faktiska arbetsledningen och följer upp arbetsresultat
  • avgör arbetsstyrkans storlek och sammansättning
  • kontrollerar arbetstid och liknande
  • förser arbetstagaren med arbetsutrustning och verktyg

Gäller som huvudregel inte vid bland annat utlåning mellan arbetsgivare

Lagen är som huvudregel inte tillämplig när det gäller:

  • arbetsgivare som endast lånar ut eller högst tillfälligt hyr ut personal (inte anställda i syfte att hyras ut),
  • egenföretagare/uppdragstagare,
  • eller om en entreprenör med sina anställda utför viss del av myndighetens verksamhet, tillfälligt eller permanent (så kallad outsourcing).

Uthyrningslagen är tvingande

Uthyrningslagens tillämpningsområde är tvingande, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala bort vilka som ska omfattas av lagen.

Det är viktigt att lagen inte tillämpas för säkerhets skull eftersom det kan få oönskade effekter för den aktuella arbetstagaren och bemanningsföretaget.

Uppstår det tvist om uthyrningslagens tillämpningsområde eller innehåll bör kontakt tas med Arbetsgivarverket.

Frågor och svar

Ett antal frågor och svar om uthyrningslagen finns i vår nyhet Frågor och svar om flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden under rubriken Uthyrningslagen:

Frågor och svar om flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden

Frågor och svar om uthyrningslagen

Ett antal frågor och svar om uthyrningslagen finns i vår nyhet Frågor och svar om flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden under rubriken Uthyrningslagen: