Ytterligare personella resurser

Arbetsgivaren kan behöva ytterligare personella resurser utöver den personal man redan har anställd. Det kan lösas på flera sätt.

Köpa in

Ett alternativ är att myndigheten köper tjänsten från en organisation eller ett företag. Fördelen med det är att organisationen eller företaget som har personalen anställd hos sig ansvarar för villkor, försäkringar med mera. De vanliga reglerna om upphandling gäller då. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har publicerat en fältguide som behandlar dessa frågor.

Anställa fler

Ett annat alternativ är att myndigheten själv anställer mer personal. De vanliga reglerna för anställning i staten gäller, vilket innebär att förtjänst och skicklighet ska beaktas. Den personal man anställer i en sådan här situation omfattas av samma villkor som övriga anställda vid myndigheten om det inte finns separata lokala avtal eller enskilda överenskommelser görs med sådan personal. Exempelvis kan lön, arbetstider och eventuella andra villkor regleras på detta sätt.

Personalpool

Myndigheten kan redan i förväg ha gjort upp med personer om att de vid behov kan komma att bli kontaktade för anställning vid en situation av det här slaget (så kallad intermittent anställning). Det kan vara ett bra alternativ om man i sin krisplanering har kunnat identifiera yrkesgrupper och kompetenser som man i förväg vet att man kan komma att behöva. Genom sedvanlig information om presumtiva anställningar i samband med eventuella fredstida krissituationer och sedan urval av de skickligaste, kan dessa personer finnas i en personalpool, möjliga att kontakta för anställning när det blir aktuellt.

Frivilliga

Personal från frivilliga försvarsorganisationer kan vara personer som har värdefull kompetens. Dessa personer kan med stöd i förordning ha avtal för tjänstgöring i totalförsvaret och också vara krigsplacerade vid myndigheten sedan tidigare. Vid en krissituation kan sådan personal inte användas utifrån avtalet om tjänstgöring i totalförsvaret. I stället blir det fråga om att anställa enligt beskrivningarna ovan eller att köpa tjänsten från den aktuella frivilliga försvarsorganisationen om det är möjligt.

Akut behov

Ibland kan arbetsgivaren akut behöva anställa personal kortvarigt som finns tillgänglig där och då i krisområdet. I en sådan situation får det anses föreligga sådant särskilt skäl som medför undantag från reglerna om information om ledig anställning enligt 6 § anställningsförordningen.

Låna in och låna ut

Arbetsgivare kan under vissa premisser låna in eller låna ut personal till och från andra myndigheter. Detta kan vara ett alternativ för att tillgodose behov av särskild kompetens och bör ingå som en del av krisberedskapen. Arbetsgivarverket har tidigare i samband med flyktingströmmen 2015-2016 beskrivit förutsättningarna och möjligheterna för in- och utlån vid såväl flyktingströmmen som i ett ”normalläge”. Utifrån den faktiska situationen kan vägledning hämtas från båda dessa promemorior med tillhörande mallar.