Arbetstid vid fredstida krissituation

Vid en fredstida krissituation gäller de vanliga arbetstidsbestämmelserna enligt lokala och centrala kollektivavtal. De centrala avtalen ger stora möjligheter till flexibilitet. Till exempel finns möjligheter att använda övertid inklusive nödfallsövertid. Ett annat exempel är undantaget för viss offentlig verksamhet som kan ge utökade möjligheter till nyttjande av arbetstid. Beroende på hur de lokala avtalen är formulerade kan denna flexibilitet vara begränsad.

För chefer och arbetstagare som omfattas av förtroendearbetstid är utgångspunkten att man av dessa kan kräva arbete då verksamheten behöver det. Det kan innebära att man ibland arbetar på andra tider än vad man normalt sett gör. Lokalt kan emellertid regleringen om vad som gäller i detta avseende, vid samhällskriser, se annorlunda ut.

För de som ingår i chefskretsen och träffas av chefsavtalet är det rimligt att anse att de, inom ramen för sitt uppdrag och dess villkor, har att utföra det arbete som krävs av verksamheten oavsett tid på dygnet.

Vidare kan arbetsgivaren begära övertid av arbetstagaren. När det gäller arbetstagare som omfattas av AVA/AVA-T regleras övertid i 7 §. För den arbetstagare som arbetar heltid och omfattas av kontorsarbetstid, gäller vad som följer av villkorsavtalen 4 kap 18-19 §§ samt 5 § om inte annat är reglerat i lokalt kollektivavtal. Övertidsarbete kan även i många fall begäras av deltidsarbetande medarbetare när arbetstiden upp till heltidsmåttet fyllts genom mertid. Vad som är övertidsarbete i samband med tjänstgöring på flextid regleras i lokalt kollektivavtal. Detsamma gäller för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning.

Vid uttag av alla former av övertid måste arbetsgivaren förhålla sig till den sammanlagda arbetstiden som totalt sett inte får överskridas. I den sammanlagda arbetstiden ingår arbetstid, mertid, övertid och jour. Semester och sjukfrånvaro räknas som fullgjord arbetstid. Kompensationsledighet för övertid och mertid som tagits ut under perioden avräknas från den sammanlagda arbetstiden. Den sammanlagda arbetstiden på högst 48 timmar per vecka kan, om inte annat avtalats, genomsnittsberäknas på fyra månader. Beräkningsperioden för genomsnittsberäkning kan förlängas till högst tolv månader genom lokalt kollektivavtal.

Under vissa omständigheter kan också nödfallsövertid och nödfallsmertid tas ut.

Av 9 § arbetstidslagen följer: ”Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).”

Nödfallsmertid får tas ut med tillämpning av de villkor som gäller för nödfallsövertid.

Nödfallsövertid och nödfallsmertid får endast tas ut under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar arbetstagarorganisation om det.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv är möjligheten till kompenserande vila viktig för alla arbetstagare oavsett arbetstidsform.