Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

När det uppstår en fredstida krissituation som myndigheten ska hantera kan det innebära att arbete sker på andra platser, under andra förhållanden och under annan arbetsledning än normalt. Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar gäller även under sådana förhållanden och ska så långt som möjligt hanteras på vanligt sätt.

För att säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren behöver till exempel snarast klara ut vem som har arbetsmiljöansvaret för berörda arbetstagare på det krisdrabbade området. Risker för arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa ska identifieras och åtgärdas löpande.