Kan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation komma överens om att ge samma löneökning till alla arbetstagare?

Utgångspunkten och den gemensamma löneprincipen i RALS-avtalen är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Vid revisionen ska fokus vara på individens lön och om den bör ändras. Att fokusera enbart på löneökningens storlek tenderar att leda till att man inte beaktar löneprinciperna och lönekriterierna i avtalen. Huvudregeln är alltså att det ska vara individuell lön.

Undantagsvis kan lokala parter om de finner skäl för det komma överens om annat än individuell lönesättning, se 5 § RALS-avtalen.

Mer information

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2017-2020)