Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare för att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?

Som arbetsgivare är du skyldig att vidta de stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga. Det är du som arbetsgivare som genom en helhetsbedömning från fall till fall avgör vad som är skäliga åtgärder. Generellt gäller att en tillgänglighetsåtgärd inte får bli en oproportionerlig börda för dig som arbetsgivare. Vid bedömningen ska du bland annat ta hänsyn till kostnaderna för åtgärderna, verksamhetens ekonomiska förmåga att bära dem, vilka faktiska möjligheter som finns att vidta åtgärden och vilken effekt den skulle få på de begränsningar som funktionsnedsättningen medför.

Det ställs lägre krav på arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen vid kortare yrkespraktik än vid en anställning tillsvidare. I skälighetsbedömningen ingår också att ta hänsyn till om och hur en åtgärd påverkar andra medarbetare och arbetsmiljön.