Frågor och svar om totalförsvarsplanering

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Totalförsvarsplanering

Öppna alla

Allmän tjänsteplikt gäller endast vid höjd beredskap.

Höjd beredskap är uppdelad i skärpt och högsta beredskap. Är Sverige i krig är det högsta beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Det är anställda vid en myndighet som regeringen, vid höjd beredskap, beslutat ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten och som omfattas av totalförsvarsplikten.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  1. Det ska råda höjd beredskap.
  2. Regeringen ska ha föreskrivit allmän tjänsteplikt vid den aktuella myndigheten.
  3. Myndigheten beslutar därefter vilka arbetstagare som ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten.

Det innebär att arbetstagaren ska kvarstå i sin anställning och att arbetstagaren inte kan säga upp sig.

 Ja. Arbetsgivaren kan när som helst under anställningen fatta beslut om krigsplacering med stöd av författning. En krigsplacering är en planeringsåtgärd.

Nej.

Ja. Arbetstagaren ska dock få ett skriftligt beslut om sin krigsplacering.

 Ja.

 Ja. Arbetsgivaren har rätt att fatta beslut om krigsplacering enligt 11 § förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Myndigheten krigsplacerar oavsett om arbetstagaren medger det eller inte. Att arbetstagaren uppger att de motsätter sig krigsplacering torde inte i sig utgöra en grund för uppsägning.

Nej, krigsplaceringen medför i sig inget krav på säkerhetsprövning.

Arbetsgivarens beslut om krigsplacering är en sådan fråga som typiskt sett förhandlas enligt MBL eller samverkansavtal.

Arbetstagaren ska få ett skriftligt besked om detta från sin arbetsgivare.

De enda krav som finns är att beskedet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om inställelseplats.

Att myndigheten har krigsplacerat någon är endast en planeringsåtgärd. Skyldigheten att tjänstgöra vid höjd beredskap är ett separat beslut och regleras i lagen om totalförsvarsplikt.

Ja.

 Ja, om det finns ett beslut att arbetstagaren omfattas av den allmänna tjänste-plikten vid myndigheten.

Om det råder högsta beredskap i hela landet gäller den arbetsrättsliga beredskapslagen och det centrala kollektivavtalet "Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)".

Då gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna om inte regeringen beslutar att den arbetsrättsliga beredskapslagen ska gälla. I så fall gäller även "Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)".

Nej.

Den arbetstagare som omfattas av den allmänna tjänsteplikten kan inte säga upp sig från sin anställning.

Nej.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden