Frågor och svar om postdoktoravtalet

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Nej, arbetsgivaren måste inte förlänga anställningen. Det är en möjlighet om det finns särskilda skäl som framgår av avtalet. Arbetsgivaren bör först ställa sig frågan om en förlängning kommer att medföra att arbetstagaren blir klar med sin meritering. Om så är fallet har arbetsgivaren möjlighet att förlänga med den tid som behövs, dock högst den tid som den anställde varit sjuk. Arbetsgivaren gör en bedömning i varje enskilt fall, men som alltid ska likabehandlingsprincipen tillämpas, det vill säga lika fall ska behandlas lika.

Nej. Om arbetsgivaren, som ett led i meriteringen, beslutar om utlandsstationering , ska arbetstagaren vara ledig från postdoktoranställningen. Postdoktoranställningen ska inte förlängas med motsvarande tid.

Nej. Endast allmänna visstidsanställningar och vikariat enligt 5 § Lagen om anställningsskydd kan övergå till en tillsvidareanställning. Observera dock att om du som arbetsgivare felaktigt tidsbegränsar en anställning kan en arbetstagare yrka att anställningen är en tillsvidareanställning.

Nej. Dessa regler gäller inte för anställningar med stöd av Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Nej. När en sådan anställning löper ut medför det inte företrädesrätt till återanställning.

Förlängningen sker med stöd av 2008 års avtal. Det även fast 2022 års avtal har trätt i kraft. Se vidare i förhandlingsprotokoll 2022-02-03. Villkoren i 2008 års avtal gäller under hela anställningsperioden.

Ja. Eftersom anställningen enligt 2008 års avtal löper över den 1 oktober 2022 blir övergångsbestämmelserna i 2022års avtal tillämpliga. Anställningstiden kan därmed förlängas ytterligare med stöd av det nya avtalet. Den totala anställningstiden, enligt 2008 års avtal och det nya avtalet, får dock som längst uppgå till en sammanlagd anställningstid om tre år. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid ska ledighet som beviljats under anställningen och som i sig utgör särskilda skäl för förlängning enligt 2008 års avtal inte räknas med. När anställningen har förlängts med stöd av övergångsbestämmelsen gäller villkoren i 2022 års avtal.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden