Vilka centrala kollektivavtal på statens område reglerar arbetstagares arbete utanför Sverige?

Utrikes tjänsteresa

"Avtal om ersättning m.m. vid utrikes tjänsteresa och förrättning" är tillämpligt för arbetstagare vid myndighet under regeringen. Vid utrikes tjänsteresa och förrättning har arbetstagaren kvar sitt tjänsteställe i Sverige samt står kvar i sina villkor i grundanställningen (VA, VA-T/ AVA, AVA-T) och omfattas därutöver av bestämmelserna vid utrikes tjänsteresa och förrättning. Kännetecknande för tjänsteresa är att arbetstagaren i normalfallet bor på hotell och äter sina måltider på restaurang. Inga familjeförmåner utges.

URA - det generella avtalet för statliga myndigheter vid utlandsstationering

URA-avtalet "Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands – URA" ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär, förhållandena på stationeringsorten och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan arbetsgivaren också tidsbegränsat anställa medarbetare enbart för en utlandstjänstgöring. URA kan också tillämpas i vissa situationer vid sekondering, det vill säga när en arbetstagare sänds ut för att ställas under en annan organisations arbetsledning som t.ex. vid insatser under ledning av FN eller EU.

UVA – för vissa medlemmar vid utlandsstationering

För arbetstagare som arbetar vid Regeringskansliet/Utrikesdepartementet eller vid SIDA gäller att de i vissa situationer vid utlandsstationering vid en utlandsmyndighet omfattas av "UVA - avtal om utlandstjänstgöring". Av UVA framgår de särskilda villkor som gäller för just dessa arbetsgivare och arbetstagare.

Lokalanställning vid utlandsmyndighet

"Avtal för lokalanställda vid utlandsmyndighet (LOK)". Enligt 1 § LOK äger avtalet tillämpning på arbetstagare som är svensk medborgare och som är lokalanställd vid en av regeringen förordnad utlandsmyndighet för tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring. En partsgemensam översyn av avtalet pågår.