Vad gäller i övrigt för att avtalet ska blir tillämpligt vid överenskommelse om avslut på grund av sjukdom?

Förutom att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt och arbetstagaren inte ska kunna utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren krävs, för att arbetstagaren ska ha rätt till omställningsförmåner enligt avtalet, i likhet med vad som gäller när en arbetstagare sägs upp på grund av sjukdom, att arbetsgivaren ska ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Det krävs normalt att processen för rehabilitering har fullföljts, vilket innebär att rehabiliteringsarbetet ska vara väl dokumenterat och formellt avslutat. Därefter ska omplaceringsmöjligheterna ha uttömts. Detta sker lämpligen genom att man tillämpar 7 § 2 st. LAS på samma sätt som om det vore fråga om en uppsägning. Det ska även dokumenteras att arbetstagaren accepterat uppsägningen och med rättslig verkan förklarat att frågor om ogiltighet på grund av uppsägningen inte kommer att drivas.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift: Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 9 ”Rehabilitering, utredningsåtgärder, plan för återgång i arbete och finansiering” samt kapitel 10, "Om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, omplaceringsskyldighet och uppsägning")

Förhandlingsprotokoll 2020-11-30: Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom (se Tilläggsdokument)

FFR, Rehabiliterande