Hur ska anmälan till Trygghetsstiftelsen ske för att avtalet om omställning vid sjukdom ska bli tillämpligt?

Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta Trygghetsstiftelsen när en arbetstagare uppfyller kriterierna för att omfattas av avtalet.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl vid sjukdom ska arbetsgivaren skicka in en kopia på uppsägningsbeskedet till Trygghetsstiftelsen. Tillsammans med uppsägningsbeskedet ska det finnas dokumenterat att arbetstagaren accepterat uppsägningen och med rättslig verkan förklarat att frågor om ogiltighet på grund av uppsägningen inte kommer att drivas.

Vid överenskommelse ska arbetsgivaren skriftligen intyga att man fullgjort sitt rehabiliterings- och omplaceringsansvar.