Kan arbetsgivaren välja att slå ihop två lönerevisioner till ett tillfälle?

Utgångspunkten i de centrala avtalen är att lön är styrmedel, därför är också utgångspunkten i avtalen att revision av lön sker årligen. Längre perioder mellan revisionstillfällena kan motverka detta syfte.

Om lokala parter, arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är överens om det så går det att ha färre eller fler revisioner än vad som följer av det centrala avtalet. Vilka tidpunkter som revision av löner ska äga rum under avtalsperioden ska lokala parter fastställa som en del i planeringen av det lokala lönebildningsarbetet. Parterna bör också enas om hur och enligt vilken tidsplan förberedelsearbetet och lönerevisionen ska ske, se 6 § RALS-avtalen.