Vilka statistiska mått är bra att använda i en löneanalys och hur används de?

När analys av löner görs är det bra att använda mått som visar på lönefördelningen inom en grupp eller verksamhet. Arbetsgivarverkets statistik är uppbyggd utifrån måtten: median, kvartiler och percentiler.

Rekommendationen är att inte fokusera på medelvärde, eftersom medelvärden påverkas starkt av extremvärden, det vill säga en mycket hög eller mycket låg lön och därför oftast inte är representativt för en verksamhetens löner.

Statistiska mått

90:e percentil. Detta innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den 90:e percentillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Övre kvartil. Detta innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

Median. Detta innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % högre har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen. (Detta gäller för tabellerna. I diagrammen visas medianlönen endast om kvartillönerna visas, det vill säga om det är minst 9 individer i gruppen.)

Undre kvartil. Detta innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

10:e percentil. Detta innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.