Frågor och svar om löneanalys

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Löneanalys

Öppna alla

Det viktigaste är att bestämma sig för vad som är viktigt att analysera utifrån verksamhetens mål och lönepolitik. Alla löneuppgifter finns i lönesystemen. För att underlätta analysen för varje medlem finns ett löneanalysprogram framtaget av Arbetsgivarverket.

Mer information

Analyskraft

Arbetsgivarverket har utvecklat ett webbaserat verktyg, Analyskraft, som medlemmar kan använda för att göra egna löneanalyser. Verktyget är avsett att användas till exempel i samband med lokala lönerevisioner och i arbetet med lönekartläggning utifrån diskrimineringslagen.

Önskas enbart jämförelse av egna löner med andra löner i staten finns en enklare löneapplikation på Arbetsgivarverkets medlemssida.

Mer information

Analyskraft

När analys av löner görs är det bra att använda mått som visar på lönefördelningen inom en grupp eller verksamhet. Arbetsgivarverkets statistik är uppbyggd utifrån måtten: median, kvartiler och percentiler.

Rekommendationen är att inte fokusera på medelvärde, eftersom medelvärden påverkas starkt av extremvärden, det vill säga en mycket hög eller mycket låg lön och därför oftast inte är representativt för en verksamhetens löner.

Statistiska mått

90:e percentil. Detta innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den 90:e percentillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Övre kvartil. Detta innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

Median. Detta innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % högre har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen. (Detta gäller för tabellerna. I diagrammen visas medianlönen endast om kvartillönerna visas, det vill säga om det är minst 9 individer i gruppen.)

Undre kvartil. Detta innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

10:e percentil. Detta innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

En lönebild är en bild av en verksamhets, eller delar av en verksamhets, löner. Det finns inget facit för hur en lönebild ska se ut. I RALS-avtalen står det att "Arbetsgivaren ska även presentera en bild av löneläget och lönespridningen för den lokala arbetstagarorganisationen." Vidare är instruktionen: "Lönebilden ska framför allt bygga på den centrala partsgemensamma statistiken, men också på annan information som lokala parter finner relevant".

Det finns två typer av data som kan läsas in i Analyskraft, dels register som är den egna verksamhetens löner och dels medlemsanpassad jämförelsestatistik.

Register måste varje verksamhet ta fram på egen hand och filen måste vara strukturerad enligt mall, mer info finns här.

Statistiktabeller för staten totalt och uppdelat på regioner finns redan i verktyget då de läses in av Arbetsgivarverket.

Mer information

Analyskraft

Funktionerna lönebild och löneutveckling är bra verktyg för att följa upp lönerevision eller andra löneförändringar.

I funktionen lönebild följs lönenivåerna upp medan i funktionen löneutveckling följs utvecklingen av lönenivåerna upp.

På Arbetsgivarverkets medlemssida finns de två senaste statistikomgångarna med statistik över lönenivåer, detta finns för staten totalt och uppdelat på regioner. Önskas annan typ av statistik eller uppgift om egen myndighet eller andra arbetsmarknadssektorer går det att kontakta Arbetsgivarverket och be om skräddarsydd statistik.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden