Hur ska arbetsgivaren agera när en arbetskonflikt inleds?

Arbetskonflikter är en fråga för arbetsgivarsamverkan. Berörd myndighet förutsätts samverka med Arbetsgivarverket för att gemensamt hitta bästa möjliga hantering av situationen för myndigheten och avtalsområdet. Oftast får Arbetsgivarverket varsel om konflikt direkt från arbetstagarorganisationen, men inte alltid. Därför finns en bestämmelse i Arbetsgivarverkets stadgar att medlem som är utsatt för arbetskonflikt omedelbart ska meddela det till Arbetsgivarverket och att Arbetsgivarverket bistår medlemmen i att försöka lösa konflikten.

Medlem är skyldig att följa Arbetsgivarverkets beslut i konfliktfrågor.