Vilka skyldigheter har arbetsgivaren för att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?

En arbetsgivare är skyldig att vidta de stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga. Det är arbetsgivaren som genom en helhetsbedömning från fall till fall avgör vad som är skäliga åtgärder. Generellt gäller att en tillgänglighetsåtgärd inte får bli en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. Vid bedömningen ska arbetsgivaren bland annat ta hänsyn till kostnaderna för åtgärderna, verksamhetens ekonomiska förmåga att bära dem, vilka faktiska möjligheter som finns att vidta åtgärden och vilken effekt den skulle få på de begränsningar som funktionsnedsättningen medför.

Det ställs lägre krav på arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen vid kortare yrkespraktik än vid en anställning tillsvidare. I skälighetsbedömningen ingår också att ta hänsyn till om och hur en åtgärd påverkar andra arbetstagare och arbetsmiljön.