Hur ska arbetsgivaren veta vilka stöd- och anpassningsåtgärder som är lämpliga för en arbetstagare med en funktionsnedsättning?

Arbetsgivaren behöver ha en dialog med arbetstagaren om hur funktionsnedsättningen påverkar hens arbetsförmåga och tillsammans utreda om det finns stöd- och anpassningsåtgärder som kan eliminera eller i tillräcklig mån reducera konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Det finns aktörer med expertkunskaper som till exempel företagshälsovården, myndigheter eller intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar där råd och stöd kan inhämtas.