Kan arbetsgivaren välja vilken tillgänglighetsåtgärd som ska vidtas när en arbetstagare har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan?

Utgångspunkten vid valet mellan alternativa åtgärder är att arbetsgivaren har rätt att organisera arbetet på det sätt arbetsgivaren finner lämpligt. I en situation där det finns olika åtgärder som ger liknande resultat, men till olika kostnader och olika effekter för verksamheten, står det arbetsgivaren som regel fritt att välja åtgärd.

Hur många åtgärder arbetsgivaren behöver vidta beror på vilken eller vilka funktionsnedsättningar en person har som påverkar arbetsförmågan. Arbetsgivaren behöver enbart vidta de åtgärder som den bedömer skäliga.