Kan en funktionsnedsättning som sätter ned en arbetstagares arbetsförmåga vara saklig grund för uppsägning?

Att en arbetstagares arbetsförmåga är varaktigt nedsatt till följd av en funktionsnedsättning utgör som regel inte saklig grund för uppsägning.

Reglerna om arbetsanpassning och tillgänglighetsåtgärder och den praxis som Arbetsdomstolen har utvecklat innebär att arbetsgivare inte får säga upp arbetstagare med funktionsnedsättning om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren anpassar arbetet eller vidtar andra åtgärder som möjliggör för arbetstagaren att fortsätta anställningen.

Om arbetstagarens funktionsnedsättning däremot i väsentlig grad påverkar hens arbetsförmåga trots att arbetsgivaren har vidtagit skäliga stöd- och anpassningsåtgärder anses arbetstagaren sakna sakliga förutsättningar för arbetet. Då finns normalt saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har då en skyldighet att utreda om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren. Om omplaceringsutredningen visar att det inte finns något annat arbete som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för så kan hen normalt sägas upp.