Vilket ansvar har arbetsgivaren att ta reda på vilka bisysslor de anställda har?

Arbetsgivaren är, enligt 7a § lagen om offentlig anställning (LOA), skyldig att informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna.

Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor. Arbetsgivaren är också skyldig att förbjuda en bisyssla som är otillåten, det vill säga förtroendeskadlig, enligt 7 § LOA.

En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisysslor är tillåtna, se 7 b § LOA.

Mer information

Lagen om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor