Kan arbetsgivaren upprätta ett register över de anställdas bisysslor?

Myndigheten bör vid utövande av sin rätt att begära in uppgifter beakta integritetsaspekten. Kontrollsyftet kan ofta uppnås genom att uppgifter i första hand bara begärs in om arten av de bisysslor som den anställde har. Först om det finns särskild anledning bör detaljerade uppgifter begäras in från arbetstagaren.

Uppgifterna kan begäras in muntligt och de behöver antecknas av myndigheten bara om de kan ha betydelse för utgången av ett ärende. För att en arbetsgivare ska kunna upprätta ett register med uppgifter om anställdas bisysslor krävs antingen samtycke från var och en eller att man efter en intresseavvägning utifrån personuppgiftslagens regelverk och i enlighet med god sed på arbetsmarknaden, bedömer att man kan göra behandlingen. En intresseavvägning innebär att arbetsgivarens behov av att behandla uppgifterna om de anställda på ett tydligt sätt ska överväga de anställdas intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

För arbetstagare med obligatorisk anmälningsskyldighet gäller att en anmälan om bisyssla enligt 7 d § lagen om offentlig anställning (LOA) ska ske skriftligt, det följer av 11 § anställningsförordningen. En högskolelärare är enligt 4 kap. 15 § högskoleförordningen skyldig att hålla högskolan underrättad om de bisysslor som han eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Högskolan ska dokumentera underrättelserna och hålla dokumentationen ordnad så att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har. Det är viktigt att en arbetsgivare som avser att fatta ett beslut om förbud mot bisyssla införskaffar ett rimligt underlag för sitt beslut och givetvis bör detta underlag vara dokumenterat.

Mer information

Lagen om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordning [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Integritetsskyddsmyndigheten [imy.se]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor